Drift av enkeltpersonforetak

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal organisere og drifte ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det er ikke noe skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og din private økonomi.

Drift av ansvarlig selskap

Selskapsmøtet er øverste myndighet i et ansvarlig selskap og består av deltakerne. Det er deltakerne samlet som i selskapsmøtet kan fatte beslutninger i alle saker. Deltakerne kan også velge å opprette et styre som vil ha ansvar for forvaltningen av selskapet mellom selskapsmøtene.

Drift av forening

En forening er selveiende og det er vedtektene som setter rammene for hvordan en forening skal organiseres, og hvilke regler som gjelder for foreningen.

Praktisk styrearbeid

Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Denne teksten er skrevet for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også benyttes som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer.

Reelle rettighetshavere

Lov om reelle rettighetshavere pålegger de fleste virksomheter å ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere i virksomheten. Register over reelle rettighetshavere skal ha oversikt over hvem som er reelle rettighetshavere og virksomheten må da registrere disse i registeret. Etablering av registeret er utsatt på ubestemt tid. Formålet er å skape økt åpenhet om hvem som kontrollerer virksomheten.

Budsjett i driftsfasen

Når du er over den første oppstartsfasen er det en fordel å sette videre mål for virksomheten og planlegge hva som kreves for å nå disse målene. I denne sammenhengen er et budsjett et godt verktøy.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide offisiell statistikk i Norge. SSB trenger opplysninger fra virksomheter for å lage god og pålitelig statistikk som offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere kan bruke for å planlegge for framtiden. De fleste undersøkelsene blir gjennomført månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Skattemessig omdanning

Et enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting, samvirkeforetak eller NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), som driver virksomhet i skattelovens forstand, kan etter nærmere regler omdannes skattefritt til aksjeselskap.

Endre organisasjonsform

Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og samtidig beholde organisasjonsnummeret.

Forbud mot diskriminering av kunder

Alle som selger varer eller tjenester i Norge må bidra til å fremme likestilling og sørge for å unngå å diskriminere. Lokaler og løsninger skal som hovedregel lages slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig.

Personvern

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).

Trenger du hjelp?

Våre veiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema