Drift av enkeltpersonforetak

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal organisere og drifte ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det er ikke noe skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og din private økonomi.

Drift av ansvarlig selskap

Ansvarlige selskap driftes av deltakerne. Et ansvarlig selskap organiseres med selskapsmøtet på toppen og eventuelt et styre og/eller en daglig leder.

Drift av forening

En forening er selveiende og det er vedtektene som setter rammene for hvordan en forening skal organiseres, og hvilke regler som gjelder for foreningen.

Praktisk styrearbeid

Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar.

Samarbeid mellom virksomheter

Å samarbeide med andre som har en annen type kompetanse enn din virksomhet, kan bidra til utvikling og vekst. Formålet med et samarbeid kan for eksempel være innovasjon, å utnytte hverandres kompetanse, eller å øke konkurransekraften.

Reelle rettighetshavere

Lov om reelle rettighetshavere pålegger de fleste virksomheter å ha oversikt over og kunne dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere i virksomheten.

Budsjett i driftsfasen

Budsjettet er en tallfesting av de framtidige planene du har for bedriften din. Det finnes ulike typer budsjetter, med forskjellige formål.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide offisiell statistikk i Norge. SSB trenger opplysninger fra virksomheter for å lage god og pålitelig statistikk som offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere kan bruke for å planlegge for framtiden. De fleste undersøkelsene blir gjennomført månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Skattemessig omdanning

Et enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting, samvirkeforetak eller NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), som driver virksomhet i skattelovens forstand, kan etter nærmere regler omdannes skattefritt til aksjeselskap.

Endre organisasjonsform

Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og samtidig beholde organisasjonsnummeret. Skal du fortsette driften i en annen organisasjonsform så må du som hovedregel også registrere et nytt foretak.

Forbud mot diskriminering av kunder

Alle som selger varer eller tjenester i Norge må bidra til å fremme likestilling og sørge for å unngå å diskriminere. Lokaler og løsninger skal som hovedregel lages slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig.

Personvern

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).

Ønsker du tilpasset veiledning?

Åpne kontaktskjema