Drift av forening

En forening er selveiende og det er vedtektene som setter rammene for hvordan en forening skal organiseres, og hvilke regler som gjelder for foreningen.


Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ hvor alle medlemmene har møterett, talerett og stemmerett. Årsmøtet kan ta avgjørelser i et hvert spørsmål som berører foreningen. Årsmøtet står fritt til å delegere denne myndigheten til andre organer, som for eksempel et styre. Årsmøtet kan også instruere andre organ i foreningen eller gjøre om tidligere beslutninger i underordnede organ.

Gjennomføring av årsmøtet

Regler om hvor ofte årsmøte skal holdes, krav til innkalling og gjennomføring av årsmøtet fremgår normalt av forenings vedtekter. Selv om det ikke er uttrykkelig regulert i vedtektene, så har hvert medlem én stemme. Vedtak på årsmøtet treffes normalt ved alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer. Strengere flertallskrav gjelder ved for eksempel vedtektsendring og vedtak om opphør og sletting av foreningen.

Brønnøysundregistrene om foreninger

På årsmøtet behandles regnskap, budsjett og styrets årsberetning. Valg i henhold til vedtektene behandles også på årsmøtet.

Regnskapsstiftelsen om god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Digitale møter er i dag sidestilt med fysiske møter. Det normale ved digitale møter er å benytte ulike løsninger for telefon, videomøter eller en app for digitale møter. Det skal legges til rette for samtidig deltakelse og mulighet for dialog mellom deltakerne.

Styre

Foreninger som driver næringsvirksomhet skal ha et styre. For øvrige foreninger kan det i vedtektene bestemmes om foreningen skal ha et styre eller ikke. For foreninger uten styre er det årsmøtet som er ansvarlig for forvaltningen av foreningen. Dette vil som regel være upraktisk, derfor har de fleste foreninger vedtektsfestet at den skal ha et styre og hvilken kompetanse styret skal ha. Styret velges av medlemmer i foreningen. Det er ikke noe minstekrav til antall styremedlemmer. Antallet bør fremkomme med et minimum og maksimum antall i vedtektene.

Ansatte, daglig leder/forretningsfører

Det er ikke noe i veien for at både medlemmer og ikke-medlemmer kan være ansatt i en forening, og motta lønn. Daglig leder kan ta beslutninger som gjelder den daglige ledelse. Beslutninger som går ut over det som anses som daglig ledelse, for eksempel strategiske valg, er det styret som har ansvaret for.

Vær oppmerksom på at det er spesielle regler for foreninger når det gjelder skatt, arbeidsgiveravgift og lønnsutbetalinger.

Skatteetaten om merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Skatteetaten om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner

Skatteetaten om arbeidsgiveravgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Registrering eller endring av signatur meldes via Samordnet registermelding. Som dokumentasjon kreves protokoll fra årsmøtet, styre eller vedtekter som viser endringen. Alternativt kan hele styret signere i skjemaet.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Registrering eller endring av prokura meldes via Samordnet registermelding.

Nærmere informasjon om signatur og prokura finner du på brreg.no:

Brønnøysundregistrene om roller i foreningen

Brønnøysundregistrene - slik registrerer du endringer for lag eller forening

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema