Forbud mot diskriminering av kunder

Alle som selger varer eller tjenester i Norge må bidra til å fremme likestilling og sørge for å unngå å diskriminere. Lokaler og løsninger skal som hovedregel lages slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig.


Eksempel på diskriminering av kunder

Eksempel på diskriminering kan være at man nekter noen å komme inn på et utested på grunn av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Å nekte noen tilgang til en vare eller tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven. Dette gjelder der nektelsen har sammenheng med religion, livssyn, hudfarge, etnisk opprinnelse eller seksuell orientering.

Utestenging av kunder

Å nekte noen å kjøpe en vare eller benytte en tjeneste, eksempelvis nekte noen adgang til et utested på grunn av etnisitet, kjønn eller nedsatt funksjonsevne er ulovlig og kan straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder. Utested/restaurant som diskriminerer kunder av slike grunner kan få sin bevilling inndratt.

Alkoholloven om inndragning av bevilling på grunn av diskriminering

Straffeloven om diskriminering på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne

Tilgjengelige lokaler

Når du driver virksomhet skal lokalene og omgivelsene lages slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for individuelle tilpasninger. Hvis inngangen til for eksempel en butikk ikke er i samme høyde som bakken utenfor, skal det eksempelvis være rampe eller heis. Videre skal det være tydelig skilting, og det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede. Ikke all utilgjengelighet regnes som diskriminering. Hvis det er for kostbart eller umulig å sikre tilgjengelighet vil virksomheten ikke være pålagt å gjøre endringer. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet om universell utforming og tilgjengelighet

Likestillings- og diskrimineringsloven om universell utforming

Åpne kontaktskjema