Drift av enkeltpersonføretak

Det finst inga lov som regulerer korleis du skal organisere og drifte ditt eige enkeltpersonføretak. Som innehavar av eit enkeltpersonføretak representerer du sjølv føretaket utetter, og det er ikkje noko skilje mellom økonomien til enkeltpersonføretaket og den private økonomien din.

Drift av ansvarleg selskap

Ansvarlege selskap blir drifta av deltakarane. Eit ansvarleg selskap blir organisert med selskapsmøtet på toppen og eventuelt eit styre og/eller ein dagleg leiar.

Drift av foreining

Ei foreining er sjølveigande og det er vedtektene som set rammene for korleis ei foreining skal organiserast, og kva for reglar som gjeld for foreininga.

Praktisk styrearbeid

Styret og styrearbeid er meir enn ei pålagd oppgåve, og eit godt fungerande styre kan vere ein ressurs for verksemda. Det er derfor viktig å vere bevisst på korleis styret er sett saman og kva for kompetanse styremedlemane har.

Samarbeid mellom verksemder

Å samarbeide med andre kan utvikle verksemda di og skape vekst. Formålet med eit samarbeid kan for eksempel vere innovasjon, utnytte kvarandre sin kompetanse eller å auke konkurransekrafta.

Reelle rettighetshavarar

Lov om reelle rettshavarar pålegg dei fleste verksemder å ha oversikt over og kunne dokumentere kven som er reelle rettighetshavarar i verksemda.

Budsjett i driftsfasen

Budsjettet er ei talfesting av dei framtidige planane du har for bedrifta di. Det finst ulike typar budsjett, med ulike formål.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å utarbeide offisiell statistikk i Noreg. SSB treng opplysningar frå verksemder for å lage god og påliteleg statistikk som offentlege verksemder, næringsliv, forskarar og politikarar kan bruke for å planlegge for framtida. Dei fleste undersøkingane blir gjennomført månadleg, kvartalsvis eller årleg.

Skattemessig omdanning

Eit enkeltpersonføretak, selskap med deltakarfastsetjing, samvirkeføretak eller NUF (norskregistrert utanlandsk føretak), som driv verksemd i skattelovas forstand, kan etter nærmare reglar omdannast skattefritt til aksjeselskap.

Krav til innhald på nettsider og forretningsdokument

Nettsider, brev og andre forretningsdokument (fakturaar, ordresetlar, kreditnotaar og liknande) skal alltid innehalde namnet og organisasjonsnummeret til føretaket. Konvoluttar og reklamemateriell vert ikkje rekna som forretningsdokument.

Skifte organisasjonsform

Eit registrert enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller aksjeselskap kan ikkje skifte organisasjonsform og samstundes behalde organisasjonsnummeret.

Forbod mot diskriminering av kundar

Alle som sel varer eller tenester i Noreg må bidra til å fremje likestilling og sørgje for å unngå å diskriminere. Lokale og løysingar skal som hovudregel bli laga slik at dei kan brukast av alle menneske i så stor grad som mogleg.

Personvern

Alle verksemder som samlar inn og brukar personopplysningar må stilla seg til personvernregelverket (GDPR).

Ønskjer du tilpassa rettleiing?

Åpne kontaktskjema