Krav til innhald på nettsider og forretningsdokument

Nettsider, brev og andre forretningsdokument (fakturaar, ordresetlar, kreditnotaar og liknande) skal alltid innehalde namnet og organisasjonsnummeret til føretaket. Konvoluttar og reklamemateriell vert ikkje rekna som forretningsdokument.


Informasjon om registrering i Meirverdiavgiftsregisteret

Er føretaket registrert i Meirverdiavgiftsregisteret, skal bokstavane MVA stå bak organisasjonsnummeret. Dette fortel at du har rett og plikt til å leggje meirverdiavgift på salsprisen. Forretningsdokumenta som er knytte til omsetning av varer og tenester vert kalla salsdokumenter. For disse gjeld fleire reglar.

Føretaksregisterlova om krav til opplysningar i forretningsdokument

Einingsregisterlova om krav til dokumentopplysningar

Tilleggskrav for aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) og norskregistrerte utenlandske føretak (NUF)

På forretningsdokument frå aksjeselskap og allmennaksjeselskap må også organisasjonsforma og adressa til hovudkontoret gå fram. Det skal vere opplyst dersom føretaket er under avvikling.

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og norskregistrerte utanlandske føretak som er registrert i Føretaksregisteret, må ta med ordet "Føretaksregisteret" i tilknyting til organisasjonsnummeret. Andre føretak som er registrerte i Føretaksregisteret kan gjere det same, men har inga plikt til det. Hensikta med kravet er at alle skal kunne sjå kva for offisielt føretaksregister den næringsdrivande er registrert i. Dette bidreg til at kundar og leverandørar kan unngå useriøse samarbeidspartnarar.

Korleis plassere organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummeret skal alltid vere med på forretningsdokumenta. Nummeret kan plasserast der du vil og korleis du vil, men det vanlegaste, og det som er lettast å lese, er å skrive det i puljer på tre. Vi anbefalar at du tek med den norske landkoden NO foran organisasjonsnummeret dersom du har korrespondanse med utlandet.

Det vert ikkje stilt nokon spesielle krav til plasseringa eller utforminga av ordet "Føretaksregisteret", men det vert vanlegvis plassert over eller foran organisasjonsnummeret til føretaket.

Åpne kontaktskjema