Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide offisiell statistikk i Norge. SSB trenger opplysninger fra virksomheter for å lage god og pålitelig statistikk som offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere kan bruke for å planlegge for framtiden. De fleste undersøkelsene blir gjennomført månedlig, kvartalsvis eller årlig.


Hvorfor må akkurat vår virksomhet være med?

Hvis virksomheten deres har fått et skjema med opplysningsplikt fra SSB, er virksomheten trukket ut til en utvalgsundersøkelse eller er med i en fulltelling. For å lette oppgavebyrden rullerer SSB utvalget i undersøkelsene. Det er ikke mulig å gi noe sikkert svar på hvilke undersøkelser virksomheten skal være med i. Dere kan lese mer om opplysningsplikt i statistikkloven.

Statistikkloven - opplysningsplikt til offisiell statistikk

Hva skjer hvis vi ikke svarer?

Hvis virksomheten er trukket ut til en undersøkelse med opplysningsplikt, kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven.

Forskrift til statistikkloven - om tvangsmulkt

Vær klar over at en del av de skjemaene du mottar ikke kommer fra det offentlige.

Hvordan vet vi at skjemaet er fra det offentlige?

Hvis dere blir bedt om å svare på skjemaet i Altinn, kan dere være sikre på at det er et skjema fra det offentlige. Altinn er en sikker internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.

Åpne kontaktskjema