Skattemessig omdanning

Et enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting, samvirkeforetak eller NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), som driver virksomhet i skattelovens forstand, kan etter nærmere regler omdannes skattefritt til aksjeselskap.


Nystiftet aksjeselskap

Forutsetningene for å foreta en skattemessig omdanning er blant annet at aksjeselskapet er nystiftet, at aksjeselskapet overtar eiendeler og gjeld fra det eksisterende foretaket og at foretaket som omdannes, ikke er nedlagt eller opphørt før omdannelsen.

Frist for omdanning

For at omdanningen skal kunne være skattefri, er det en forutsetning at foretaket er stiftet og melding sendt Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. juli i skatteleggingsperioden og at det er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. 

Eiermessig kontinuitet

Det er krav til eiermessig kontinuitet, det vil si at omdanningen ikke må forskyve eierinteressene i selskapet. Ved skattemessig omdanning av et enkeltpersonforetak vil det ikke kunne tas inn nye eiere.

Organisasjonsnummer

Når et foretak omdannes skattemessig skal det nystiftede aksjeselskapet registreres som et nytt foretak og vil få tildelt et nytt organisasjonsnummer. Alle avtaler som det gamle foretaket har med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, må dermed som hovedregel reforhandles.

Merverdiavgiftregistrering

Dersom virksomheten drives uforandret videre som et nytt aksjeselskap, kan du søke om å videreføre en eventuell merverdiavgiftregistrering. Du slipper dermed å vente med mva-registreringen til omsetningen i løpet av en tolvmånedersperiode har oversteget 50 000 kroner.

Vedlegg til skattemeldingen

Dokumentasjon for at aksjeselskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen, må vedlegges skattemelding for formues- og inntektsskatt.

Reglene for skattemessig omdanning fremgår av skatteloven og skatteforskriften.

Skatteloven om omdanning

Forskrift til skatteloven - om omdanning

Se også: 

Starte og registrere et aksjeselskap (AS)

Endre organisasjonsform

Åpne kontaktskjema