Enkeltpersonforetak

Skal du starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien.


Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:

  • Ubegrenset personlig ansvar. Ingen forskjell mellom innehaverens private økonomi og foretakets økonomi.
  • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
  • Innehaver/eier kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
  • Reduserte sosiale rettigheter for eier sammenlignet med arbeidstakere.
  • Knyttet til deg som person, ikke en egen juridisk person. 

Næringsvirksomhet

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet. For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene vil sannsynligvis Skatteetaten vurdere det til at du driver næringsvirksomhet.

Her er noen momenter som er viktig for deg å ta stilling til når du vurderer å etablere enkeltpersonforetak:

Økonomisk risiko

All næringsvirksomhet medfører økonomisk risiko, men når du vurdere å registrere et enkeltpersonforetak er det særlig viktig å ta stilling til den økonomiske risikoen i ditt prosjekt. Grunnen til dette er at eier har ubegrenset personlig ansvar. Dette innebærer at du er personlig ansvarlig for alle krav som har oppstått i næringsvirksomheten. Sentralt i vurderingen av økonomisk risiko står kapitalbehov og omfang på virksomheten. For å svare på dette må du ta stilling til hvilke kostnader oppstarten medfører, og hvilket investeringsbehov du har.

Det kan også være fornuftig å stille seg spørsmål om omfanget, for eksempel skal du drive for deg selv og skaffe deg selv en inntekt? (lavere risiko)
Eller planlegger du for flere ansatte og vekst? (høyere risiko).
Jo større kapitalbehov og omfang, jo mer økonomisk risiko vil du normalt ta. Denne risikoen må ses i lys av og vurderes opp mot det faktum at du er personlig ansvarlig og hvilke følger dette kan få for privatøkonomien din.

Ansatte

Som eier av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Ektefellen din kan arbeide i virksomheten og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som eier av enkeltpersonforetak vil du ha mer begrensede sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80 prosent dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 prosent dekning fra første sykedag. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre sykepengerettighetene dine .

Dagpenger

Du som eier opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt. Du har heller ikke rett til dagpenger ved permittering.

Pensjon

Som eier av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av næringsinntekten din. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Å spare til pensjon vil derfor være viktig. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd (overskudd oppstår når inntektene er høyere enn utgiftene). Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du må betale, basert på hva du oppgir som forventet overskudd i skattekortet.  Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33 - 50,6 prosent. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende.

Skatt for enkeltpersonforetak

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en avgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Planlegging

Å starte egen bedrift er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få realisert idéen din. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke god tid på planlegging før du registrerer foretaket ditt.

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av enkeltpersonforetak skjer via Samordnet registermelding i Altinn.

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Brønnøysundregistrene – slik registrerer du et enkeltpersonforetak

Vurderer du å starte enkeltpersonforetak?

Vet du hva som skal til for å lykkes og hva det krever av deg? Oppstartsveilederen skal bidra til å gjøre deg forberedt på hva det innebærer å ha et enkeltpersonforetak. Veilederen gir deg informasjon om hva du bør tenke på og hvordan du bør gå frem.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema