Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende?

Det er viktig å avklare om det du planlegger å starte opp med er selvstendig næringsvirksomhet eller lønnet arbeid. Selv om du har registrert en virksomhet kan Skatteetaten vurdere aktiviteten din som at du skulle vært arbeidstaker i stedet for selvstendig næringsdrivende. Det har betydning for hvilke regler du kommer inn under.


Selvstendig næringsvirksomhet

For at du skal regnes som selvstendig næringsdrivende (en som driver næringsvirksomhet) må en rekke vilkår være oppfylt.

Vilkårene for at du skal regnes som selvstendig næringsdrivende er at virksomheten din:

 • drives for egen regning og risiko
 • har en viss aktivitet
 • har et visst omfang
 • er egnet til å gå med overskudd

Ved avgjørelsen av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende, legges det blant annet vekt på om vedkommende:

 • har ansvaret for resultatet av virksomheten,
 • har arbeidstakere i sin virksomhet,
 • driver virksomheten fra et fast forretningssted,
 • har den økonomiske risikoen for virksomheten og bruker egne driftsmidler.

Blir du bedt om å registrere et enkeltpersonforetak?

Kommer du opp i en situasjon der noen ber deg om å registrere deg som selvstendig næringsdrivende for å få jobb hos dem er det viktig å være klar over at dette ikke er noe andre kan bestemme for deg. Dette er noe du selv må ønske å gjøre samtidig som kriteriene for å være selvstendig næringsdrivende må være oppfylt.

Skatteetaten har laget en veiviser som kan gi deg et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Er du fortsatt i tvil kan du kontakte Skatteetaten som kan gjøre en helhetsvurdering ut fra din situasjon.

Kontakt Skatteetaten

Arbeidstaker

Skal du arbeide for en oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og som bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, vil dette regnes som et arbeidsforhold, og du skal ha arbeidskontrakt og motta lønn.

Disse momentene trekker i retning av at det er snakk om et arbeidsforhold:

 • Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke brukere medhjelpere for egen regning.
 • Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet.
 • Arbeidsgiveren stiller med arbeidsrom, maskiner, eller andre hjelpemiddel som er nødvendige for å utføre arbeidet.
 • Arbeidsgiveren har risikoen for arbeidsresultatet.
 • Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter og kan sies opp med bestemte frister.
 • Det blir i hovedsak arbeidet for én oppdragsgiver.

Listen er ikke uttømmende, og også andre momenter kan ha betydning for helhetsvurderingen. Hvorvidt det foreligger et arbeidsforhold eller ikke, blir avgjort av en konkret helhetsvurdering. Partene kan ikke selv avgjøre om personen er arbeidstaker, eller inngå en avtale som strider mot realitetene i forholdet og mot lovgivningen.


Per er i ferd med å avslutte sine studier og har fått tilbud om å begynne å jobbe hos den gamle arbeidsgiveren sin. De ønsker at Per skal registrere et enkeltpersonforetak og sende faktura for utført arbeid. Han vil ha fast kontor på arbeidsplassen og må følge bedriftens arbeidstid. Per har selv ikke noen planer om å bli selvstendig næringsdrivende og ønsker å motta godtgjørelse som lønn.

Hvordan vil denne situasjonen kunne bli vurdert?

I dette tilfellet vil det nok være riktig at Per mottar godtgjørelse som lønn. Dette begrunnes med at han ikke har planer om å skaffe seg flere kunder, han må forholde seg til virksomhetens arbeidstid og at virksomheten selv stiller med det utstyret som trenges for å utføre arbeidet. I tillegg er virksomheten ansvarlig for resultatet av utført arbeid. Per skal ansettes, inngå arbeidskontrakt, motta lønn og anses som arbeidstaker.

Åpne kontaktskjema