Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Sykepenger skal kompensere for bortfall av inntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Som selvstendig næringsdrivende (det vil si at du driver næringsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak eller som deltaker i et ansvarlig selskap) har du lavere sykepengedekning enn arbeidstakere. Du kan imidlertid forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende får du 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. De 16 dagene telles fra du oppsøker lege, eller fra NAV får melding om arbeidsuførheten. Det beregnes ikke sykepenger av inntekt over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G) (for tiden 711 720 kroner).

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Beregning av sykepengegrunnlag for selvstendig næringsdrivende

Når NAV skal betale sykepenger, må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt for de siste tre årene. Sykepengegrunnlaget er begrenset opp til seks ganger grunnbeløpet (6 G) (for tiden 711 720 kroner). Hvis du har blitt yrkesaktiv for mindre enn tre år siden, eller inntekten din på sykmeldingstidspunktet er varig endret med et avvik på mer enn 25 prosent i forhold til det beregnede sykepengegrunnlaget, vil sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Dersom du har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, blir sykepengene beregnet etter reglene for arbeidstakere.

Frivillig sykepengeforsikring

For å oppnå bedre sykepengedekning enn 80 prosent fra 17. sykedag må du tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV. Det finnes tre alternative forsikringer.

Type sykepengeordning Forsikringspremie
Ordinær sykepengeordning med 80 % sykepengedekning fra 17. sykedag Ingen
Frivillig sykepengeforsikring med 80 % sykepengedekning fra 1. sykedag 3 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 17. sykedag 1,3 % av forventet årsinntekt
Frivillig sykepengeforsikring med 100 % sykepengedekning fra 1. sykedag 11 % av forventet årsinntekt

Også for de frivillige sykepengeforsikringene gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G), som betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende må tegne frivillig yrkesskadetrygd hos NAV for å få yrkesskadedekning. Yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade.

NAV om opptak i frivillig yrkesskadetrygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Folketrygdloven om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

Åpne kontaktskjema