Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).


Når skal du registreres i mva-registeret?

Når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder skal du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Det skal ikke legges til utgående mva på salget før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skatteetaten om merverdiavgift (mva)

Skatteetaten - merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftsatsene

25 prosent — for de fleste varer eller tjenester
15 prosent — for mat og drikke
12 prosent — for persontransport, kinobilletter og utleie av rom

Er all omsetning mva-pliktig?

Noen tjenester, som for eksempel helsetjenester, undervisningstjenester og kulturelle tjenester, er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Omsetning av slike tjenester gir ikke rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og det skal ikke beregnes utgående mva. Du vil heller ikke ha rett til fradrag for inngående mva på innkjøp du gjør til en virksomhet som er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Skatteetaten – finn ut om du må registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret

Noen varer og tjenester er fritatt for beregning av mva ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel eksport, omsetning av bøker i siste omsetningsledd, salg av aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av merverdiavgiftsloven og gir deg rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret og fradrag for inngående mva.

Skatteetaten om forskjellen på fritak og unntak fra merverdiavgift

Er du i tvil om virksomheten din har mva-pliktig omsetning, kan du kontakte Skatteetaten for veiledning.

Kontakt Skatteetaten

Slik registrerer du deg i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftsregistrering skjer via Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Du får ikke tildelt et eget mva-nummer. For å vise at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftregisteret påføres virksomhetens forretningsdokumenter bokstavene MVA etter virksomhetens organisasjonsnummer.

Merverdiavgiftloven om registreringsplikt

Forhåndsregistrering

Noen virksomheter kan, under gitte forutsetninger, forhåndsregistres i Merverdiavgiftsregisteret. For å kunne forhåndsregistreres må du enten ha foretatt anskaffelser for minst 250 000 kroner (betydelige anskaffelser) som har direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning, eller at den mva-pliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen på 50 000 kroner for registrering i mva-registeret senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes. Det er imidlertid ikke adgang til forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.

Blir du forhåndsregistrert, er virksomheten mva-registrert og har alle rettigheter og plikter som dette medfører.

Skatteetaten om forhåndsregistrering

Din første mva-pliktige faktura

Eksempel:
Som et eksempel kan vi anta at du tidligere har sendt fakturaer for til sammen 40 000 kroner. Ettersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke fakturert salgene/oppdragene med mva. Nå har du fullført et nytt oppdrag, og skal fakturere kunden 15 000 kroner. Du kan da gjøre følgende:

  • Du utsteder fakturaen uten mva, og informerer samtidig kunden om at det vil komme en tilleggsfaktura på mva.
  • Du registrerer deg i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Du får tilbakemelding om at bedriften er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Saksbehandlingstiden varierer fra samme dag til noen uker, avhengig av saksbehandligsforløp.
  • Du kan nå sende faktura på mva for fakturaen som gjorde at beløpsgrensen ble passert.
  • Heretter legger du til mva på salgene.

Både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning

Når du selger både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige varer/tjenester, har du delt omsetning. Da skal det bare legges til mva på det avgiftspliktige salget. Når du foretar innkjøp som er til bruk i begge delene av virksomheten, skal inngående mva fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og avgiftsunntatte delen. Du vil altså ikke ha fradragsrett for inngående mva på anskaffelser som kun er til bruk i den avgiftsunntatte delen av omsetningen din.

Omsetningen av avgiftsunntatte varer/tjenester vil ikke være med i beregningsgrunnlaget for når virksomheten skal mva-registreres.

Frivillig registrering

Noen få virksomhetsområder, som i utgangspunktet er unntatt fra plikten til å registreres i Merverdiavgiftsregisteret, har mulighet til frivillig registrering. Disse kan da få fradrag for inngående avgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Dette kan for eksempel gjelde fradrag for mva på oppføringskostnader, oppvarmingskostnader og vedlikehold i forbindelse med utleie av næringslokaler.

Får jeg mva tilbake?

Etter at virksomheten din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil du få tilbake mva på varer og tjenester som kjøpes til virksomheten (inngående mva). I mva-meldingen motregnes inngående mva mot utgående mva (mva på det du selger). Nå ser du om du må betale inn eller får tilbake mva for den aktuelle perioden.

Du kan bare få tilbake mva på anskaffelser hvor selgeren er registrert i Merverdiavgiftregisteret og hvor det på salgsdokumentet er påført selgers organisasjonsnummer og bokstavene MVA. 

Hvis dette mangler på en betalt faktura, kan du ikke kreve fradrag for inngående mva. Er du usikker på om selger er registrert for mva, skal du sjekke dette. Det kan du gjøre via "Finn virksomhet" hos Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Du kan kreve å få tilbake mva på anskaffelser du gjorde før du ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret - inntil tre år tilbake i tid. Forutsetningen er at varen ikke er videresolgt uten mva, og at den var til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Kravet tas med på mva-meldingen for den terminen virksomheten blir mva-registrert. Det er ikke krav til å sende inn dokumentasjon over anskaffelsene. Dokumentasjonen skal imidlertid være tilgjengelig i virksomhetens regnskap og må kunne fremlegges ved forespørsel.

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Merverdiavgiftsloven om anskaffelser foretatt før registrering

Åpne kontaktskjema