Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Utenlandske foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, enten det er for enkeltstående oppdrag eller på mer permanent basis, må ha et norsk organisasjonsnummer. For å få et norsk organisasjonsnummer må foretaket etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak.


Hva er et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Avdelingen i Norge er underlagt det utenlandske foretaket, og det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen. Avdelingen i Norge må følge norske regler. Det er i stor grad de samme reglene som for norske aksjeselskap.

Det er ingen egenkapitalkrav for etablering av et NUF. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Utenlandske foretak som ikke driver med næringsvirksomhet, men som likevel har behov for et norsk organisasjonsnummer, har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret.

Avdelingen i Norge må ha en kontaktperson. Det er ikke krav om at kontaktpersonen må ha bosted i Norge, men kontaktpersonen må ha norsk person- eller d-nummer. Dersom kontaktpersonen ikke har norsk person- eller d-nummer, så må søknad om d-nummer sendes sammen med registreringsskjemaet Samordnet registermelding. Du må benytte papirskjema, som sendes med post til Brønnøysundregistrene. Unntaket er melding om nytt NUF til Foretaksregisteret, som kan sendes inn på e-post via kontaktskjemaet på brreg.no. Er det andre som skal ha en formell rolle i avdelingen i Norge, og som mangler d-nummer, må også de søke om d-nummer i forbindelse med registreringen. Søknad om d-nummer må alltid sendes inn per post.

Brønnøysundregistrene – norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

Brønnøysundregistrene - kontaktskjema for registrering av NUF i Foretaksregisteret

UDI - opphold etter EU/EØS-regelverket

Når kan et NUF være aktuelt?

Dersom du skal ta enkeltstående oppdrag i Norge, eller ønsker at ansvaret for virksomheten i Norge skal være direkte underlagt foretaket i hjemlandet, kan det være aktuelt å registrere et NUF i Norge. Det stilles ingen konkrete krav til hvilken type utenlandsk foretak som kan registreres i Norge. Både foretak med og uten begrenset ansvar for eierne eller deltagerne kan bli registrert.

Foretaksregisterloven om krav til opplysninger for utenlandske foretak

For utenlandske enkeltpersonforetak som skal utføre oppdrag av kortere varighet i Norge kan det, av praktiske hensyn, være hensiktsmessig å etablere et eget norsk enkeltpersonforetak.

Arbeidstaker

Skal du ha ansatte i Norge som skal utføre oppdrag her, skal disse registreres i Norge.

Skatteetaten - informasjon og skjema for utenlandske oppdragstakere som har arbeidstakere på oppdrag i Norge

UDI om opphold og arbeid i Norge

Sosiale rettigheter

Har du ansatte i Norge har de som hovedregel like sosiale rettigheter som andre ansatte i Norge.

Sykepenger

Dine ansatte har krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Vær oppmerksom på at NAV (arbeids og velferdsetaten har ansvar for blant annet sosiale rettigheter i Norge) dekker sykepengene fra dag 17. De første 16 kalenderdagene må du som arbeidsgiver betale.

Dagpenger

Ansatte i et NUF opparbeider rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre ansatte. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

NAV om dagpengeordningen

Pensjon

Som ansatt i NUF tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom avdelingen har flere ansatte vil den normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Merverdiavgift (mva)

Skal du som utenlandsk foretak utføre oppdrag i Norge, må du forholde deg til de norske mva-reglene, på samme måte som norske virksomheter. Det betyr at dersom du utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger 
50 000 kroner, i løpet av en periode på tolv måneder, må du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret. Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret må gjøres uavhengig av oppdragets varighet. Dersom avdelingen ikke drives fra et fast forretningssted i Norge, og kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser, må det registreres en representant.

Kravet til representant gjelder ikke for selskap fra Storbritannia og EØS-landene: 

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn eller Østerrike.

Selskap fra disse landene kan velge å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret uten å være tilknyttet en merverdiavgiftrepresentant.

Skatt

Om et NUF er skattepliktig til Norge, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Noe forenklet kan vi si at i et NUF hvor hele virksomheten styres og drives i Norge, vil både selskapet og NUF-et normalt være skattemessig hjemmehørende i Norge, og dermed skattepliktig til Norge for hele sin virksomhet.

Dersom foretaket er hjemmehørende i utlandet, og styret/ledelsen foregår i utlandet, vil bare avdelingen være skattepliktig til Norge for virksomheten som drives gjennom fast forretningssted i Norge.

Skatteberegningen for et NUF som er skattepliktig til Norge, vil avhenge av hvilken organisasjonsform det utenlandske selskapet har. For utenlandske selskaper med begrenset ansvar (tilsvarende for eksempel aksjeselskap) skal det beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i Norge.

For at NUF-et skal få beregnet skatt, må skjema "RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter" fylles ut og sendes inn via skatteetaten.no.

Skatteetaten – RF-1097 – Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Skatteetaten om registreringsplikter for utenlandske næringsdrivende i Norge

Regnskap

En avdeling av et utenlandsk foretak plikter å føre regnskap, og sende inn årsregnskapet sitt til Regnskapsregisteret, dersom avdelingen er skattepliktig til Norge. Dersom avdelingen ikke er skattepliktig til Norge, kan man søke om fritak fra levering av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Regnskapspliktige NUF med omsetning over 7 millioner kroner er også revisjonspliktig.

Brønnøysundregistrene om innsendingsplikt for NUF

Roller i NUF

Dersom det utenlandske foretaket har et styre er det de som har ansvaret for forvaltningen av avdelingen i Norge. Det utenlandske foretaket kan opprette et styre i den norske avdelingen, hvis det er ønskelig. De som eventuelt skal ha en rolle i et norsk styre må ha et d-nummer eller norsk personnummer hvis de ikke har det fra før.

Styret eller annet kompetent organ i det utenlandske foretaket kan også velge å ansette en daglig leder i Norge.

Brønnøysundregistrene om roller i NUF

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer i Norge må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester. I byggenæringen må alle arbeidstakere ha HMS-kort.

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av et NUF gjøres via Samordnet registermelding. Etter at registreringen er behandlet får du tildelt foretakets organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene – skjema og veiledning for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema