Skatt for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF er en avdeling av et utenlandsk foretak. Det må derfor for hver enkelt virksomhet tas stilling til om foretaket eller NUF'et vil være skattemessig hjemmehørende i Norge eller i foretakets hjemland.


Skattemessig tilhørighet

Noe forenklet kan vi si at i et NUF som er opprettet av et foretak i utlandet, og hvor hele virksomheten styres og drives i Norge, vil både foretaket og NUF'et normalt være skattemessig hjemmehørende i Norge og dermed skattepliktig til Norge for hele sin virksomhet.

Skatteetaten om utenlandske selskap

Dersom foretaket er hjemmehørende i utlandet og styreledelsen foregår i utlandet, vil bare avdelingen være skattepliktig til Norge for virksomheten som drives gjennom fast forretningssted i Norge. Dette gjelder også virksomhet som består i utleie av arbeidskraft, og som drives for egen regning og risiko i Norge.

Skatteplikten vil imidlertid kunne begrenses dersom NUF'et ledes fra utlandet og ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge.  Også skatteavtaler mellom Norge og hjemlandet vil kunne ha betydning for skatteplikten. Du bør derfor sette deg inn i eventuelle skatteavtaler. 

Beregning av skatt

Skatteberegningen for NUF, som er skattepliktig til Norge, vil avhenge av hvilken organisasjonsform det utenlandske selskapet har. For utenlandske selskaper med begrenset ansvar (tilsvarende for eksempel aksjeselskap) skal det beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i Norge. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

For at NUF'et skal få beregnet skatt, må det sendes inn søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere. Søknaden sendes via Skatteetaten.no.

Ved ønske om endring av forskuddsskatt, for eksempel på grunn av endringer i inntektene, benyttes samme søknadsløsning.

For NUF som også tidligere har levert skattemelding i Norge, beregnes forskuddsskatten på grunnlag av siste fastsetting.

Betaling

Skatten skal betales i to like terminer i løpet av første halvår året etter inntektsåret. Fristene er 15. februar og 15. april.

Hvis det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekter, slik at du kan risikere restskatt, kan du innen 31. mai betale tilleggsforskudd.

Oversikt over hvor mye som skal betales i skatt, sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar. Sørg for at kontaktinformasjon til NUF'et er oppdatert i Altinn, slik at du kan motta e-postvarsel når dette er tilgjengelig.

Det blir sendt ut innbetalingsblankett med konto- og KID-nummer. Betalingen skjer til Skatteetaten, eventuelt til Skatteoppkrever utland. Dersom du ønsker å betale tilleggsforskudd, må du generere KID-nummer på Skatteetatens nettsider. Her finner du også riktig kontonummer for innbetaling.

Skatteetaten - lag KID-nummer for skatt

Ved behandling av skattemeldingen beregnes eventuell restskatt, og du får i så fall tilsendt innbetalingsblankett.

Rapportering

Skattemeldingen for NUF skal sendes inn til Skatteetaten innen 31. mai. 

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) skal levere skattemeldingen i regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram, på samme måte som aksjeselskap (AS).

Noen utenlandske NUF, som er omfattet av EØS-regelverket, kan få dekket lisens av Skatteetaten til årsoppgjørsprogram.
For å falle inn under dette regelverket må selskapet

  • være hjemmehørende i en EØS-stat
  • ha under 5 millioner i omsetning i Norge
  • ha midlertidig virksomhet i Norge

Ta kontakt med Skatteetaten via kontaktskjema og velg kategorien "Norskregistrert utenlandsk foretak" dersom dette gjelder din virksomhet. I kontaktskjemaet må dere oppgi navn og e-postadresse til representant for selskapet med signaturrett.

Også NUF uten omsetning i inntektsåret, eller som ble registrert mot slutten av inntektsåret, må sende inn skattemelding.

Åpne kontaktskjema