Aksjeselskap (AS)

Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til at andre vil investere i selskapet ditt? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform.


Hva kjennetegner et aksjeselskap:

  • Begrenset personlig ansvar
  • Rettigheter som ansatt
  • Egen juridisk person
  • Kan ha en eller flere eiere

Hva er aksjeselskap?

Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 norske kroner. 

Aksjekapitalen sikrer at det er et minimum av penger i aksjeselskapet og fungerer som sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader (fri egenkapital).

Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og omsetteligheten av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom du planlegger etableringen med flere eiere og muligheten for å få investorer til å satse penger på selskapet.

Aksjeloven er en nyttig kilde til informasjon om hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til.

Aksjeloven

Her er noen momenter som er viktig for deg å ta stilling til når du vurderer å etablere aksjeselskap:

Økonomisk risiko

Å starte opp et aksjeselskap er ikke risikofritt, men vil kunne redusere det personlige ansvaret du tar som eier. Bakgrunnen for det er at aksjeselskapet er en egen juridisk person. Du som eier har ikke større økonomisk ansvar enn det som du betaler inn til selskapet, normalt i form av aksjekapital. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Derfor sier vi gjerne at jo større økonomisk risiko jo mer fornuftig er det å starte et aksjeselskap.

Sentralt i vurderingen av økonomisk risiko står kapitalbehov og omfang på virksomheten. For å svare på dette må du ta stilling til hvilke kostnader oppstarten medfører, og hvilket investeringsbehov det er. Det kan også være fornuftig å stille seg spørsmål om omfanget, for eksempel skal du drive for deg selv og skaffe deg selv en inntekt? (lavere risiko) Eller planlegger du for flere ansatte og vekst? (høyere risiko). Jo større kapitalbehov og omfang, jo mer økonomisk risiko vil du normalt ta.

Ansatt

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

Sosiale rettigheter 

Sykepenger

Som eier og ansatt har du krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Men vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene fra dag 17. De første 16 kalenderdagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Dagpenger

Som eier og ansatt i aksjeselskapet opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

NAV om dagpengeordningen

Pensjon

Som eier og ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom selskapet har flere ansatte vil det normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Skatt

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes med 22 prosent. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 37,8 prosent i inntektsåret 2024, mens utbytte til selskap som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer), er tilnærmet fritatt beskatning.

For selskap og eiere under ett kan samlet skattesats bli 51,5 prosent i aksjeselskap. Dersom selskapet ikke deler ut utbytte betyr det at selskapet kan opparbeide seg kapital som beskattes med 22 prosent. 

Skatt for aksjeselskap

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. 

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Aksjeselskap vil i tillegg ha regnskapsplikt. Det innebærer at selskapet årlig skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Alle aksjeselskap med mindre enn 7 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

Roller i aksjeselskap

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. 

Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av minst én person. Et styremedlem må være myndig. Styremedlemmet kan ikke være ilagt konkurskarantene eller idømt rettighetstap. Styret møtes ved behov.

Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Selskapet kan velge å ha daglig leder, denne ansettes av styret. Daglig leder og minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller annen EØS-stat, Storbritannia eller Sveits.

I mange aksjeselskap har eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse. 

Brønnøysundregistrene om roller i aksjeselskap

Aksjeloven om krav til bosted

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Planlegging

Å starte et aksjeselskap er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få idéen din gjennomført. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke tid på god planlegging før du registrerer aksjeselskapet ditt.

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av aksjeselskap skjer via Samordnet registermelding i Altinn. 

Etter at selskapet er registrert får du tildelt selskapets organisasjonsnummer.

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema