Skatt for personlige aksjonærer i aksjeselskap

En aksjonær kan beskattes på to ulike måter for inntekter fra et aksjeselskap:


Aksjonær som arbeider i selskapet

  • Skatt på lønn fra selskapet
  • Skatt på aksjeutbytte

Når du som aksjonær arbeider i selskapet og mottar lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift og foreta skattetrekk for deg på lik linje med eventuelt andre ansatte. Hvor mye som skal trekkes i skatt fremgår av skattekortet ditt som selskapet henter i Altinn.

Hvis du mottar utbytte fra selskapet, må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret. Skattegrunnlaget beskattes med 22 prosent.

Skatteloven om skatteplikt på lån og utbytte til aksjonær

Nærmere om skattegrunnlaget

Skatt på aksjeutbytte beregnes etter en egen metode kalt aksjonærmodellen. Utbyttet skal reduseres med et skattefritt beløp (skjermingsfradrag) og multipliseres med en faktor på 1,72 før skatten beregnes.

Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsgrunnlaget er som hovedregel lik det du anskaffet aksjen for, inkludert utgifter som har direkte sammenheng med anskaffelsen, for eksempel meglerutgifter. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet og kunngjort i januar året etter skattleggingsperioden (inntektsåret).

Skatteetaten om skjermingsrenten

Dersom utbyttet et år er mindre enn skjermingsfradraget, kan du fremføre det resterende skjermingsfradraget på denne aksjen. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget, og danner et nytt skjermingsgrunnlag det påfølgende år. Dersom du selger eller på annen måte realiserer aksjen, vil gevinsten reduseres med ubenyttet skjerming fra tidligere år. Gevinst ved realisasjon av aksjer er skattepliktig, og tap er fradragsberettiget.

Skatteetaten om aksjonærmodellen

Eksempel

Du har startet et aksjeselskap med aksjekapital på 30 000 kroner. Du tar ut 50 000 kroner i utbytte i 2024. Skjermingsrenten for 2024 sier vi er 0,7 prosent.

Utbytte (i kroner): 50 000
Skjermingsfradrag: 30 000 * 0,7 % = 210
= utbytte før skattemessig oppjustering 49 790
Beregningsgrunnlag for skatt 49 790 * 1,72 (fastsatt oppjusteringsfaktor for 2024) = 85 639
= Skatt på utbytte: 85 639 * 22 % skatt 18 841

Maksimal skatt for selskap og eier

For mange vil det totale skattebildet for deg som aksjonær og selskapet samlet sett være av betydning. Følgende eksempel kan illustrere den maksimale skatten som du og selskapet betaler til sammen for overskudd og mottatt utbytte: I dette eksemplet setter vi skjermingsfradraget til 0. Overskuddet i et aksjeselskap beskattes med 22 prosent.

Selskapets overskudd 100 000
- skatt 22 % 22 000
Skattepliktig utbytte 78 000

Aksjeeier

Skattepliktig utbytte oppjusteres med faktor 1,72 i inntektsåret 2024 før skatteberegningen: 78 000 x 1,72 = 134 160 kroner.
Skatt på utbytte: 134 160 * 22 % avrundet til kroner 29 516.

Maksimal skatt for selskap og aksjonær: 22 000 + 29 516 = 51 516.

Dette tilsvarer at samlet skattesats på 51,5 prosent for selskap og eier utbytte sett under ett. Skatten på utbyttet isolert sett blir 37,8 prosent.

Dersom du i stedet tar ut utbyttet som lønn, vil den totale skatteprosenten være mellom 29,9 og 47,4 prosent, og selskapet vil i tillegg måtte betale arbeidsgiveravgift.  

Betaling av skatt på utbytte

Selskapet skal ikke trekke skatt av utbyttet som deles ut til sine aksjonærer. Det er mottakeren av utbyttet som skal betale skatten. Dette gjøres ved å betale tilleggsforskuddsskatt. På Skatteetatens nettsider kan du lage kid nummer og finne riktig kontonummer for innbetaling av tilleggsforskudd. Betaler du skatten innen 31. mai, slipper du å betale renter på skattebeløpet.

Skatteetaten - KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Lån til aksjonær

Hvis du som aksjonær tar opp lån fra eget AS, skal dette som hovedregel behandles etter reglene for utbetaling av utbytte. Det samme gjelder for mottatt forskudd på utlegg for deg som aksjonær dersom det ikke kan dokumenteres at forskuddet faktisk gjelder utlegg.

For å unngå at du blir dobbeltbeskattet, vil tilbakebetaling av lån som tidligere er beskattet, ansees som innskudd av ny aksjekapital. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på dine aksjer. Dette vil øke skjermingsgrunnlaget. Det tilbakebetalte beløpet kan tas ut igjen av selskapet til aksjonæren uten beskatning.

Skatte-ABC om lån til aksjonærer (Skatteetaten)

Åpne kontaktskjema