Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Er dere minst to personer som skal starte opp egen virksomhet? Samarbeider du godt med den/de som du skal starte opp sammen med? Krever virksomheten få investeringer og tar du liten økonomisk risiko? Da kan du vurdere å etablere et ansvarlig selskap.


Hva kjennetegner et ansvarlig selskap:

  • Ubegrenset personlig ansvar. Drives for eierens egen regning og risiko.
  • Eies av minimum to personer (fysiske og/eller juridiske personer) 
  • Ingen krav til innskutt kapital 
  • Deltakerne kan ikke være ansatt i selskapet (men det er mulig å ha ansatte)
  • Deltakerne har mer begrensede sosiale rettigheter enn arbeidstakere 
  • Ikke egnet for investorer

Hva er ansvarlig selskap?

Et ansvarlig selskap er et selskap hvor to eller flere eiere, også kalt deltakere, samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomheten. Selskapets kreditorer forholder seg i første omgang til selskapet, men kan ikke selskapet gjøre opp, så er det deltakernes ansvar å gjøre opp kravene.

Ansvarlig selskap reguleres av selskapsloven. Det er to hovedformer for ansvarlig selskap:

  • I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for all gjeld. Solidaransvar betyr at kreditor kan kreve hele gjelden fra en av deltakerne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg i mellom.
  • I et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin ansvarsandel. Hvor stor ansvarsandel hver deltaker har, må fremgå av selskapsavtalen.

Deltakernes personlige ansvar for opparbeidet gjeld gjelder også etter en deltaker har gått ut av selskapet, hvis ikke kreditor har fritatt deltakeren for ansvar. Deltakere som trer inn i et ansvarlig selskap vil også være ansvarlig for forpliktelser inngått før deltakeren gikk inn i selskapet.

Brønnøysundregistrene om ansvarlig selskap (ANS/DA)

Selskapsloven om ansvarlige selskaper

Selskapsavtale

Selskapsavtalen er en skriftlig avtale som deltakerne i selskapet skal underskrive. Selskapsloven stiller minimumskrav til hva selskapsavtalen skal inneholde, men det er også anledning til å regulere forhold ut over minimumskravene. Nye deltakere i et ansvarlig selskap skal tiltre selskapsavtalen skriftlig.

Det er mulig å endre ansvarsfordelingen fra ANS til DA eller omvendt uten at dette vil medføre nytt organisasjonsnummer. En slik endring gjøres i selskapsavtalen og meldes til Brønnøysundregistrene.

Selskapsloven om selskapsavtale og forpliktelser

Krav til kapitalinnskudd

Det er ikke krav til innskudd i forbindelse med oppstart av et ansvarlig selskap. Dersom innskudd skal innbetales må dette komme frem av selskapsavtalen. Dersom innskuddet er gjort opp med annet enn penger, skal selskapsavtalen også inneholde opplysninger om verdien av de innskutte eiendelene.

Her er noen momenter som er viktig for deg å ta stilling til når du vurderer å etablere ansvarlig selskap:

Økonomisk risiko

All næringsvirksomhet medfører økonomisk risiko, men når du vurdere å registrere et ansvarlig selskap er det særlig viktig å ta stilling til den økonomiske risikoen i ditt prosjekt. Grunnen til dette er at eierne har ubegrenset personlig ansvar. I valget mellom et ANS og DA, se ovenfor, vil et DA begrense ditt personlige ansvar noe siden ditt ansvar er avgrenset til eierandelen.

Sentralt i vurderingen av økonomisk risiko står kapitalbehov og omfang på virksomheten. For å svare på dette må du ta stilling til hvilke kostnader oppstarten medfører, hvilket investeringsbehov det er. Det kan også være fornuftig å stille seg spørsmål om omfanget. Skal du drive for deg selv og skaffe deg selv en inntekt? (lavere risiko).

Eller planlegger du for flere ansatte og vekst? (høyere risiko). Jo større kapitalbehov og omfang, jo mer økonomisk risiko vil du normalt ta. Denne risikoen må ses i lys av og vurderes opp mot det faktum at du er personlig ansvarlig og hvilke følger dette kan få for privatøkonomien din.

Ansatt

Som deltaker i et ansvarlig selskap er du ikke ansatt, og mottar ikke lønn. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift. Dersom selskapet ansetter noen som ikke er deltaker i selskapet får selskapet arbeidsgiveransvar, og må følgelig betale lønn og arbeidsgiveravgift for den ansatte.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som deltaker i ansvarlig selskap regnes du som selvstendig næringsdrivende. Med det har du normalt mer begrensede sosiale rettigheter enn om du var arbeidstaker.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 prosent dekning fra dag én. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre sykepengerettighetene dine.

Dagpenger

Som deltaker i et ansvarlig selskap har du ikke rett til dagpenger.

Pensjon

Som deltaker i et ansvarlig selskap tjener du opp pensjon av næringsinntekten din. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Å spare til pensjon vil derfor være viktig. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Deltakerne kan velge om de vil ta ut overføringer fra selskapet som utdeling av overskudd eller som arbeidsgodtgjørelse. Arbeidsgodtgjørelsen beskattes forskuddsvis fire ganger i året. Du må sende inn skattekort hvor du oppgir forventet godtgjørelse.

For de fleste skal det beregnes 33 - 50,6 prosent skatt av arbeidsgodtgjørelse (lønn til deltakerne), 22 prosent skatt av selskapets overskudd og 22 prosent skatt av utdelingsgrunnlaget.

Skatt for ansvarlig selskap

Merverdiavgift 

Merverdiavgift (mva) er en avgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et ansvarlig selskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 norske kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Ansvarlig selskap vil i tillegg ha regnskapsplikt dersom selskapet oppfyller nærmere krav. Regnskapsplikt innebærer at selskapet skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

I enkelte tilfeller vil et ansvarlig selskap være pliktig til å ha revisor.

Roller i ansvarlig selskap

Selskapsmøtet er øverste myndighet i ansvarlige selskap. Deltakerne i selskapet er medlemmer i selskapsmøtet og har møte og stemmerett. Ansvarlig selskap er ikke pliktig til å ha styre eller daglig leder i selskapet, men selskapsmøtet kan likevel beslutte dette.

Brønnøysundregistrene om roller i ansvarlig selskap

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Planlegging

Å starte egen bedrift er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få ideen din gjennomført. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke tid på god planlegging før du registrerer selskapet ditt.

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av ANS og DA skjer via Samordnet registermelding i Altinn. 

Etter at registreringen er godkjent får du tildelt et organisasjonsnummer.

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema