Skatt for ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap (ANS eller DA) er det deltakerne (eierne) som er personlig ansvarlig for de forpliktelser som selskapet påtar seg. Dette gjelder også for skatten. Selskapet er altså ikke et eget skattesubjekt. Skatt av overskudd skal betales av deg og de andre deltakerne i selskapet.


Arbeidsgodtgjørelse og utdeling

Når du selv arbeider i selskapet betales det ikke ut lønn for din arbeidsinnsats, men det kan betales ut arbeidsgodtgjørelse. Denne behandles som din næringsinntekt og det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av dette. Godtgjørelsen som utbetales kommer til fradrag i selskapets overskuddsberegning. 

Det er også anledning til å dele ut midler fra selskapet til eierne. Utdeling er definert som "enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker". Utdeling anses ikke som en kostnad for selskapet og vil dermed ikke redusere overskuddsberegningen.

For deltaker i et ansvarlig selskap skal det beregnes skatt av

  • arbeidsgodtgjørelse
  • selskapets overskudd 
  • utdeling fra selskapet

Skatteloven om hvilke selskap som skal lignes

Hvor mye skatt skal betales

For de fleste skal det beregnes mellom 33 og 50,6 prosent skatt av arbeidsgodtgjørelse (lønn til deltakerne), 22 prosent skatt av selskapets overskudd og 22 prosent skatt av utdelingsgrunnlaget.

Eksempel

Dere er to eiere og selskapet er etablert i år. Du ønsker å ta ut 50 000 kroner i arbeidsgodtgjørelse. Selskapets overskudd før utbetaling av arbeidsgodtgjørelse er 90 000 kroner. Du vil også ta ut 30 000 kroner i utdeling. Dere deler skatten på overskuddet likt mellom dere. Den andre deltakeren tar ikke ut godtgjørelse eller utdeling. Det er ikke betalt innskudd i selskapet hverken ved etableringen eller i løpet av inntektsåret.

Eksempel
Overskudd før arbeidsgodtgjørelse 90 000
- arbeidsgodtgjørelse 50 000 Personinntektsskatt (skatt 33 - 50,6%)
= Skattbart overskudd 40 000 Alminnelig inntektsskatt (skatt 22%)
Utdeling 30 000
- din andel av skatten for overskuddet 4 400 (40 000 som deles på 2 gir 20 000*22/100)
- skjermingsfradrag 0 se nedenfor
= Beregningsgrunnlag for ekstraskatt 25 600 Beregningsgrunnlaget for ekstraskatt multipliseres med justeringsfaktor
x Justeringsfaktor 1,72
= Skattegrunnlag for utdeling 44.032 Alminnelig inntektsskatt (skatt 22%)

 Spesielt om beregningsgrunnlaget for utdeling

Skjermingsfradraget = skjermingsrenten x skjermingsgrunnlaget. Skjermingsrenten fastsettes årlig av Finansdepartementet. Skjermingsgrunnlaget er enten ditt innskudd i selskapet pr. årsskiftet eller anskaffelseskostnaden for andelen da du gikk inn i selskapet. Det er egne regler for andeler kjøpt før 1. januar 2006.

Tilbakebetaling av innbetalt kapital vil ikke være skattepliktig inntekt for deg, men tilbakebetalingen vil redusere ditt skjermingsgrunnlag og inngangsverdi ved salg av andelen.

Ved beregning av grunnlaget for ekstrabeskatning av utdelingen skal det tas hensyn til skatt som du betaler på din overskuddsandel. Bakgrunnen for bestemmelsen er at deltakerne skal ha anledning til å motta utdeling fra selskapet for å dekke løpende skatt på overskuddet, uten å bli beskattet for dette.

Når du har trukket fra eventuelt skjermingsfradrag og skatt på andel av overskuddet skal beregningsgrunnlaget multipliseres med en faktor på 1,72 før skatten beregnes.

Skatteetaten om deltakermodellen

Skatteetaten om skjermingsrenten

Forskuddsskatt

Dere får ikke automatisk tilsendt regning for skatten. Du må derfor selv endre skattekortet ditt og angi hvor mye du forventer å ta ut i arbeidsgodtgjørelse, utdeling og hvor stor din andel av overskuddet vil være. Skatteetaten vil beregne hvor mye skatt du skal betale basert på de opplysningene som fremkommer i skattekortet ditt. For selskap som allerede er i drift vil beregningen av skatt på overskuddet bli gjort med bakgrunn i forrige års overskudd.

Skatteetaten om endring av forskuddsskatt

Underskudd

Dersom du ikke skal ta ut arbeidsgodtgjørelse og selskapet beregner å ha et underskudd, skal du ikke endre skattekortet. Underskuddet skal i stedet oppgis i skattemeldingen din.

Hvordan betale skatten

Etter at du har meldt endringer i skattekortet ditt, vil Skatteetaten sende innbetalingsblankett til deg til riktig periode.

Skattebetalingsperioden fordeles slik: 

  • 15. mars,
  • 15. juni,
  • 15. september og
  • 15. desember.

Denne betales innen fristen for å unngå rentetillegg ved for sen betaling. Hvis du ut fra omsetningsøkning eller lignende får en formening om at tidligere beregnet skatt blir for lavt, kan du betale inn ekstra skatt: Tilleggsforskuddskatt. På Skatteetaten sine nettsider kan du lage KID-nummer og finne riktig kontonummer for innbetaling.

Skatteetaten - lag KID-nummer for skatt

Her finner du også riktig kontonummer for betaling av skatt.

Rapportering til Skatteetaten

Rapporteringen av overskudd eller underskudd, arbeidsgodtgjørelse og utdeling skjer årlig gjennom din ordinære skattemelding for inntekt og formuesskatt. Avhengig av omsetning og virksomhet er det flere vedleggsskjema til skattemeldingen som kan være aktuelle å sende inn. Som hovedregel skal selskapet blant annet levere "RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting" og "RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting"

Deltakerne skal levere deltakeroppgaven "RF-1221 Deltakernes melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". 

Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn selskapsmeldingen via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Fristen for levering av skattemeldingen er 31. mai og leveringen skal skje elektronisk via Altinn.

Fradrag

Kostnader til driften av selskapet er som hovedregel fradragsberettiget for selskapet. Alle kostnader og anskaffelser skal dokumenteres med originale bilag og føres i foretakets regnskap. Fradrag for bruk av bil, kostnader til telefon og internett (ek-tjenester) og fradrag for hjemmekontor følger av egne regler.

Kostnader til kurs for å holde deg oppdatert på det fagfeltet du arbeider med, kan normalt fradragsføres. Utdanning og videreutdanning kan derimot ikke fradragsføres.

Åpne kontaktskjema