Tilsetjing

Lønn

Permisjonar og ferie

Permittering

Med permittering meiner ein at arbeidstakaren mellombels vert friteken for arbeidsplikt i samband med driftsinnskrenking eller driftsstans. Arbeidsgivar vert samstundes friteken frå å betale lønn til arbeidstakar i ei avgrensa periode.

Sjukdom

Helse-, miljø og sikkerheit (HMS)

Opphøyr av arbeidsforhold

Ønskjer du tilpassa rettleiing?

Åpne kontaktskjema