Tilsetjing

Lønn

Permisjonar og ferie

Permittering

Med permittering meiner ein at arbeidstakaren mellombels vert friteken for arbeidsplikt i samband med driftsinnskrenking eller driftsstans. Arbeidsgivar vert samstundes friteken frå å betale lønn til arbeidstakar i ei avgrensa periode.

Sjukdom

Helse-, miljø og sikkerheit (HMS)

Opphøyr av arbeidsforhold

Treng du hjelp?

Rettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema