Fortrinnsrett ved tilsetjingar

Deltidstilsette og tilsette som har blitt oppsagde på grunn av nedbemanning har i visse tilfelle fortrinnsrett til ei stilling/rett til utvida stilling framfor at verksemda tilset nokon ny.


Fortrinnsrett for deltidstilsette

Deltidstilsette har fortrinnsrett til utvida stilling framfor at arbeidsgivaren tilset nokon ny i verksemda. Vilkåret for fortrinnsretten er at arbeidstakaren er kvalifisert for stillinga og at utøvinga av fortrinnsretten ikkje vil innebere vesentlege ulemper for verksemda. Fortrinnsretten kan også gjelde ein del av ei stilling.

Arbeidstilsynet om fortrinnsrett til utvida stilling for deltidstilsette

Arbeidsmiljølova om fortrinnsrett til ny tilsetjing og fortrinnsrett for deltidstilsette

Fortrinnsrett etter nedbemanning

Ein arbeidstakar som i løpet av det siste året har blitt oppsagd på grunn av nedbemanning har fortrinnsrett til ny tilsetjing. Fortrinnsretten gjeld berre dersom arbeidstakaren er kvalifisert, og har vore tilsett i verksemda i til saman minst 12 månader dei siste to åra. Fortrinnsretten gjeld i eitt år frå utløpet av oppseiingstida. Fortrinnsretten gjeld ikkje personar som har vore tilsette i vikariat.

Arbeidstilsynet om fortrinnsrett til tilsetjing

Krav på fast stilling etter langvarig mellombels tilsetjing

I tillegg til reglane om fortrinnsrett vil tilsette som er mellombels tilsett ha krav på fast stilling ved tilsetjing i meir enn tre år.
Krav om fortrinnsrett vert behandla av Tvisteløsningsnemnda.

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Tvisteløsningsnemda

Åpne kontaktskjema