Be om tilgang

Sjå kva som må til for å be om ein tilgang du ikkje har i dag.

Kontaktinformasjon

Under kontaktinformasjon vil du kunna velje der du vil varslast, og for kva. Dette gjeld både deg som privatperson og for verksemda di.

Alle Altinn-roller

Her ser du eit oversyn over alle Altinn-rollene og kven som får disse forhåndstildelt.

Samtykke

Brukaren kan gi samtykke til at ein tredjepart skal få mellombels innsynsrett på eit spesifikt sett med opplysningar om brukaren som tidligare er innhenta.

Delegering av klientroller

Klientdelegering er ein funksjonalitet som gir rekneskapsførar/revisor/bostyrer høvet til å delegera roller og rettar frå klientane til dei tilsette i serviceeininga/bostyrer ein representerer.

Delegering av buroller

Når bustyrar blir registrert på konkursbuet i Einingsregisteret, kan bustyrar delegere roller på buet til medarbeidarane og kreditorane sine.

Verksemdsertifikat

Verksemdsertifikat er ein autentiseringsmetode som er knytt til organisasjonsnummer.


Åpne kontaktskjema