Samvirkeforetak (SA)

Er dere to eller flere personer som ønsker å skape deres egen arbeidsplass? Eller er dere allerede etablerte foretak som ønsker å samarbeide, for å levere bedre varer eller tjenester? Har dere behov for å løse felles oppgaver? Da kan samvirkeforetak være organisasjonsformen for dere.


Hva kjennetegner et samvirkeforetak:

  • Ingen krav til innskutt kapital, men det skal være forsvarlig egenkapital.
  • Brukernytte og samarbeid er viktigere enn kapitalavkastning.
  • Egen juridisk person.
  • Mulig å være ansatt.
  • Foretakets formue er foretakets og ikke eiernes.
  • Overskudd kan deles mellom medlemmene etter deres samhandel med samvirkeforetaket.
  • Demokratisk - ett medlem har normalt bare én stemme.
  • Kan ikke kjøpes opp av eksterne.

Formålet med samvirkeforetaket

Hovedformålet i et samvirkeforetak er å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Sentralt i dette ligger at du som medlem gjennom samhandling får oppfylt dine økonomiske interesser, enten som ansatt, leverandør eller kunde hos samvirkeforetaket. Medlemmenes behov for samhandling er viktigere enn at foretaket går med mest mulig overskudd.

Hovedformålet om å fremme medlemmenes økonomiske interesser tolkes vidt. Samvirkeforetak kan for eksempel benyttes av sammenslutninger av personer som i ulik grad driver næringsvirksomhet. Dette betyr at for eksempel veilag eller et grunneierlag er egnet som et samvirkeforetak selv om den økonomiske virksomheten ikke anses som stor.

Lov om samvirkeforetak

Samvirkene om etablering av samvirkeforetak

Eierskap

Samvirkeforetak kan stiftes av både fysiske og juridiske personer. Et samvirkeforetak må til enhver tid ha minimum to medlemmer/eiere. Fysiske personer må være over 18 år. I samvirkeforetak skal alle eierne behandles likt og ha samme innflytelse. Hovedregelen er derfor at alle medlemmene har én stemme på årsmøtet.

Krav til kapitalinnskudd

Det er ikke krav om andelsinnskudd (beløpet medlemmene betaler når de blir medlem i samvirkeforetaket). Samvirkeforetak må likevel ha forsvarlig egenkapital til enhver tid. Egenkapitalkravet må vurderes opp mot omfanget av virksomheten. Det kan derfor i praksis bety at samvirkeforetaket må ha andelsinnskudd.

Ansvar

Medlemmene har ikke ansvar for samvirkeforetakets gjeld utover et eventuelt andelsinnskudd.

Utbetaling av overskudd

I et samvirkeforetak kan andel av overskudd til medlemmene utbetales basert på medlemmenes samhandling med foretaket. Eksempler på samhandling vil kunne være kjøp fra, salg til eller arbeid for samvirkeforetaket. 

Her er noen momenter som er viktig for deg å ta stilling til når du vurderer å etablere samvirkeforetak:

Økonomisk risiko

All næringsvirksomhet medfører økonomisk risiko, men når det gjelder samvirkeforetak må man særlig se på graden av næringsvirksomhet som skal startes opp og om det skal betales innskudd eller ikke. Som tidligere nevnt er hovedformålet med et samvirkeforetak å fremme medlemmenes interesser, ikke skape mest mulig overskudd for eierne. Det er også begrensninger i hvor store eierandeler en kan ha. Videre er det begrensninger i forhold til fordeling av overskudd, fordelingen er knyttet til samhandlingen med samvirkeforetaket. Alle disse momentene er med på å redusere den økonomiske risikoen du som eier tar ved å etablere samvirkeforetak.

Ansatt

En av fordelene med å etablere et samvirkeforetak er at du som eier også kan være ansatt i foretaket. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Samvirkeforetaket har arbeidsgiveransvar og du skal ha lønn.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som eier og ansatt har du krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Men vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene først fra dag 17. De første 16 kalenderdagene er det arbeidsgiveren som skal betale sykepenger.

Dagpenger

Som eier og ansatt opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

NAV om dagpengeordningen

Pensjon

Som eier og ansatt tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Ved overgang til pensjon vil imidlertid de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom selskapet har flere ansatte vil det normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Skatt

Overskuddet i et samvirkeforetak beskattes med 22 prosent. Skatten betales året etter inntektsåret i to terminer i løpet av første halvår.

Utbytte (ofte betegnet som etterbetaling) til medlemmer som er juridiske personer er som hovedregel fritatt beskatning. Etterbetaling er normalt skattepliktig hos personer når etterbetalingen er knyttet til inntekter eller kostnader i virksomhet eller annen skattepliktig inntektsgivende aktivitet.

Skatt for samvirkeforetak (SA)

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en avgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et samvirkeforetak som har merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 norske kroner i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Samvirkeforetak vil i tillegg ha regnskapsplikt ved en årlig omsetning på mer enn 2 millioner kroner. Det innebærer at selskapet årlig må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Samvirkeforetak med omsetning over 7 millioner kroner må ha revisor til å revidere årsregnskapet.

Roller i samvirkeforetak

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet. Medlemmene har møte- og stemmerett. Alle samvirkeforetak skal avholde årsmøte. Årsmøtet velger styret.

Styret skal bestå av minst tre personer, og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av foretaket. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller i et annet EØS- land. Det er styret som ansetter daglig leder.

Brønnøysundregistrene om roller i samvirkeforetak

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Registrering og organisasjonsnummer

Registrering av samvirkeforetak gjøres via Samordnet registermelding i Altinn. 

Etter godkjent registrering får foretaket tildelt sitt organisasjonsnummer.

 

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema