Skatt for samvirkeforetak (SA)

Et samvirkeforetak (SA) er en egen juridisk enhet. Det vil si at foretaket selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Medlemmene (eierne) betaler kun skatt av det de tar ut i lønn og utbytte.


Beregning av skatt

Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

For å få beregnet skatt for nyetablerte foretak, må skjema "RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter" fylles ut og sendes inn via Altinn. Ønsker du å endre forskuddsskatten, for eksempel på grunn av endringer i inntektene, benyttes samme skjema. For selskap som tidligere har levert skattemelding beregnes forskuddsskatten på grunnlag av siste fastsetting.

Fradrag for etterbetaling

I vedtektene kan det bestemmes at hele eller deler av overskuddet kan deles ut til medlemmene på bakgrunn av deres omsetning med foretaket (etterbetaling). Følgende SA kan kreve fradrag i inntekten sin for slike etterbetalingernår hele eller deler av overskuddet deles ut til medlemmene på grunnlag av deres omsetning med foretaket kalles dette etterbetaling til sine medlemmer: 

  • Forbrukersamvirke med fast utsalgssted, når mer enn halvparten av den regulære omsetning skjer til foretakets medlemmer. 
  • Innkjøpsforetak som fordeler forutbestilte varer blant sine medlemmer. 
  • Foretak som utelukkende eller hovedsakelig kjøper inn råemner eller driftsmidler til bruk i jordbruk, skogbruk eller fiske, forhandler produkter fra medlemmenes jordbruks-, skogbruks- eller fiskerivirksomhet eller foredler produkter fra medlemmenes jordbruks- eller fiskerivirksomhet.

Forutsetningen for å få slikt fradrag er at

  • vedtektene gir hjemmel for etterbetaling, 
  • mottakerne er medlemmer, 
  • det foreligger et regnskapsmessig årsoverskudd og 
  • utdelingen skjer på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket

Skatte-ABC om etterbetalingsbegrepet (Skatteetaten)

Betaling

Skatten skal betales i to like terminbeløp i løpet av første halvår året etter inntektsåret. Fristene er 15. februar og 15. april.

Hvis det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekter slik at du forventer restskatt, kan du innen 31. mai betale tilleggsforskudd.

Oversikt over hvor mye som skal betales i skatt, sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar. Sørg for at kontaktinformasjon til ditt foretak er oppdatert i Altinn, slik at du kan motta e-postvarsel.

Det blir sendt ut innbetalingsblankett med konto- og KID-nummer. Dersom du ønsker å betale tilleggsforskudd, må du generere KID-nummer på Skatteetatens nettsider. Her finner du også riktig kontonummer.

Skatteetaten - lag KID-nummer for skatt

Ved behandling av skattemeldingen beregnes eventuell restskatt, og du får i så fall tilsendt innbetalingsblankett.

Rapportering

Skattemeldingen for foretaket skal sendes inn til Skatteetaten innen 31. mai. Fra inntektsåret 2023 (som rapporteres 2024) må samvirkeforetak sende skattemeldingen via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Samvirkeforetak:

  • uten omsetning i inntektsåret, eller
  • stiftet mot slutten av inntektsåret,

må også sende inn skattemelding.

Samvirkeforetak som eier aksjer i annet selskap

Samvirkeforetak som eier aksjer i annet selskap fritas som hovedregel for beskatning av gevinster og utbytte på aksjer (fritaksmetoden). Dette gjelder innenfor EØS, og normalskatteland utenfor EØS. Tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget.

Det er imidlertid en sjablongregel som innebærer at tre prosent av inntektene som er fritatt for skatteplikt etter fritaksmetoden, likevel skal anses som skattepliktig inntekt.

Sjablongregelen omfatter bare utbytte og utdeling. Gevinster ved realisasjon av aksjer omfattes dermed ikke av treprosentregelen. Heller ikke gevinst og utbytte i konsernforhold innenfor EØS (skattemessig konsern) skal omfattes, noe som medfører at det ikke skal beregnes skatt av slike gevinster.

Skatte-ABC om fritaksmetoden (Skatteetaten)

Åpne kontaktskjema