Frilanser

Mange bruker begrepet frilanser i en annen betydning enn det myndighetene gjør. Det er viktig å finne ut om du er å anse som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, da dette har betydning for dine rettigheter og plikter.


Når er jeg frilanser?

Som frilanser betaler du skatt på samme måte som lønnsmottakere. Du leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker. Du har ikke plikt til å føre regnskap, og skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for, men heller ikke er selvstendig næringsdrivende. Som frilanser er du i en mellomstilling mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Frilanser versus selvstendig næringsdrivende

Dette er de viktigste likhetene og ulikhetene mellom å være frilanser og selvstendig næringsdrivende:

Frilanser Selvstendig næringsdrivende
Krav om organisasjonsnummer Nei Ja (med noen unntak)
Ansvar for resultatet Ja Ja
Hvordan skjer betalingen Mottar lønn (men er ikke ansatt) Sender faktura
Betaling av skatt Oppdragsgiver henter skattekort og trekker skatt Er selv ansvarlig for rapportering og innbetaling av skatt
Regnskap Skal ikke føre regnskap Må føre regnskap
Mulighet til å benytte frikort Ja Nei
Type avtale som inngås med oppdragsgiver Oppdragsavtale Oppdragsavtale
Merverdiavgift Mottar lønn og skal ikke beregne mva. Kan bli mva-pliktig

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?

Sosiale rettigheter for frilansere

Som frilanser har du færre sosiale rettigheter enn som arbeidstaker, men bedre rettigheter en selvstendig næringsdrivende. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, og kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Du har ikke rett til feriepenger (med mindre avtale om dette foreligger) eller rettigheter som arbeidstaker når det gjelder arbeidsmiljøloven. Frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring hos private forsikringsselskap og frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. Frilansere har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

Regelverk og rettigheter for frilansere

Nedenfor følger en oversikt over hvilke regelverk som gjelder for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Regelverk/rettigheter Arbeidstaker Frilanser (oppdragstaker) Selvstendig næringsdrivende
Sykepenger (Folketrygdloven) 100 % dekning opptil 6 G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 80 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.
Arbeidsmiljøloven. Arbeidstvistloven. Ferieloven. Lønnsgarantiloven. Permitteringslønnsloven. Omfattes Faller som hovedregel utenfor Faller som hovedregel utenfor
Lov om obligatorisk tjenestepensjon Omfattes Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig pensjonsforsikring Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig pensjonsforsikring
Yrkesskadeforsikringsloven Omfattes Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring Faller som hovedregel utenfor, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring
Særfordeler ved yrkesskade (Folketrygdloven) Omfattes Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Faller utenfor med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger ved arbeidsledighet Omfattes Omfattes Faller som hovedregel utenfor
Åpne kontaktskjema