A-meldingen – rapportering av lønn og ansatte

Når du har ansatte og foretar lønnsutbetalinger har du en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde deg til.


Månedlig rapportering

Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til å:

  • Melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). 
  • Rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten og NAV. 
  • Levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse opplysningene skal du rapportere gjennom a-meldingen.

Skatteetaten om A-meldingen

A-opplysningsloven

Skjema:

A-melding - direkte rapportering på skatteetaten.no

A-melding – innsending fra system
Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon
Melding om lønnet arbeid i hjemmet
A-melding – avstemmingsinformasjon

Frister

A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere er 5. i måneden etter ansettelsen eller utbetaling av lønnen eller ytelsen. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.

A-ordningen – frister og betaling i a-meldingen

Organisasjonsnummer for a-meldingen

I a-meldingen skal du identifisere foretaket ditt ved å oppgi organisasjonsnummer på hovedenheten. Hvis du har ansatte, skal du også oppgi organisasjonsnummer for underenheten(En underenhet identifiserer den aktiviteten hovedenheten driver) som den ansatte er knyttet til i foretaket.

Veiledning til A-meldingen

Du finner organisasjonsnummer til underenheter ved å søke på "Finn virksomhet" på brreg.no og deretter velge "Oversikt over registrerte underenheter" nederst på siden.

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Registrering som arbeidsgiver

Når du sender inn den første a-meldingen blir bedriften automatisk registrert som arbeidsgiver i Aa-registeret hos Nav.

Registrering av arbeidsforhold

Når du sender inn første a-melding blir den ansatte automatisk registrert som arbeidstaker i Aa-registeret. Arbeidstakeren vil være registrert som arbeidstaker i din virksomhet helt til du melder en sluttdato. Du må levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn.

Sporadisk ansatte

Har du sporadisk ansatte med arbeidsforhold som ikke er avsluttet, må du sende inn a-meldingen selv om det ikke har vært noen lønnsutbetalinger i perioden. Opplysninger om arbeidsforholdet skal sendes inn så lenge det ikke er avsluttet. Dersom du vet at utbetalingen er en engangsutbetaling kan du sette start- og sluttdato i samme melding.

Rapportering av permitteringer

Hvis den ansatte er permittert skal du oppgi dette i a-meldingen. Oppgi datoen permitteringen starter og gjenta startdatoen i hver a-melding så lenge permitteringen varer. Lønnspliktdager skal inngå i permitteringsperioden.

Veiledning til A-melding om rapportering av permittering

Innsyn i Aa-registeret

Arbeidsgivere kan til enhver tid se hva som er registrert i Aa-registeret via "Min side - arbeidsgiver" på NAV. Under "Arbeidsforhold" ligger en oversikt over alle ansatte og informasjon om arbeidsforholdene. Informasjonen hentes fra det som er rapportert i a-meldingen. Hvis du finner feil i opplysningene må du selv korrigere opplysningene gjennom a-meldingen.

NAV - Min side - arbeidsgiver

Årlig sammenstilling

Som arbeidsgiver skal du etter årets slutt, innen 1. februar, gi inntektsmottakeren en årlig sammenstilling over alle innrapporterte opplysninger. Sammenstillingen skal i tillegg vise feriepengegrunnlaget, forskuddstrekk og ansattnummer brukt til å identifisere den ansatte i dine systemer. Det er ikke noen formkrav til hvordan sammenstillingen skal se ut, bare til innholdet.

Skatteetaten om krav til innhold og eksempel på innhold i den årlige sammenstillingen

Åpne kontaktskjema