Bestill rapport

Avstemmingsrapporten oppsummerer opplysningane du har sendt inn i ei eller fleire a-meldingar. Bestill ein rapport for å kontrollere kva for opplysningar du har sendt inn.

Start teneste

Ny avstemmingsrapport på skatteetaten.no

Du kan no ta i bruk ein ny versjon av avstemmingsrapporten. Den nye versjonen inneheld dei same opplysningane som tidlegare. Du finn den nye avstemmingsrapporten på skatteetaten.no

Om denne tenesta

Bruk skjemaet for å bestille ein avstemmingsrapport med ei oversikt over kva for opplysningar du har sendt inn, i ei eller fleire a-meldingar.

Oppgi år og månader rapporten skal gjelde for.

Etter at du har bestilt, blir «A07 a-melding avstemming» send til «Innboks».

Alle som har sendt a-melding kan bestille avstemmingsrapport.

For å bestille treng du ei av desse rollene i Altinn:

 • Utfyllar/innsendar
 • Rekneskapsførar med signeringsrett
 • Rekneskapsførar utan signeringsrett
 • Rekneskapsførar lønn
 • Ansvarleg revisor
 • Revisormedarbeidar
 • Kontaktperson NUF

Her ser du meir informasjon og eit oversyn over alle Altinn-rolla


Du kan sjå kva for roller du har for ein aktør på sida Profil. Manglar du rettar, må du få nokon som har rolla til å delegere dei til deg.

Dersom du er ukjend med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Avstemmingsrapporten inneheld opplysningar om:

 • arbeidsgivaravgift
 • forskotstrekk
 • inntektsopplysningar per verksemd du har sendt a-melding for


Du kan òg bestille opplysningar per inntektsmottakar om:

 • arbeidsforhold
 • inntekter
 • frådrag
 • forskotstrekk

Bestiller du rapport for éin månad, får du i tillegg oversikt over opplysningar om arbeidsforhold.

Merk at opplysningar om utleggstrekk ikkje er med i rapporten. 

Ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000, tasteval 2-3-1 eller bruk Kontaktskjema.

Åpne kontaktskjema