Hvordan finansiere oppstarten?

Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og drive virksomheten. Riktig finansiering er med på å gjøre oppstarten og den første tiden lettere for deg slik at du klarer å betale dine forpliktelser.


Hvor kan jeg få penger fra til oppstarten?

Den vanligste måten å finansiere oppstarten på er gjennom egenkapital og lån. Det er også mulig å skaffe seg eksterne investorer. Dette kan være venner, familie eller profesjonelle investorer. I retur kan disse for eksempel få tilbud om eierandeler i virksomheten.

I tillegg er det mulig å skaffe seg kapital gjennom for eksempel "Crowdfunding"(nettverksfinansiering ved innsamling av penger) om du har en idé som er interessant for markedet. Offentlige virksomheter kan gjennom prosjekter tilby støtteordninger som det kan være mulig å søke på.

Hva må finansieres?

En viktig avklaring er å finne ut hvor mye kapital du vil trenge for å finansiere oppstarten. Beløpet kommer du fram til ved å lage en oversikt over kapitalbehovet (oppstartskostnader). Her beregner du hva du vil trenge av utstyr, andre oppstartskostnader og eventuelt driftskapital for å dekke løpende utgifter i tiden før du begynner å få inntekter. Etter at kapitalbehovet er beregnet må du begynne å arbeide med finansieringen.

Egenkapital

Sørg for å ha nok egenkapital for å få en sunn finansiering av virksomheten. Egenkapitalen ved oppstart avhenger av hvilken risiko du tar og hvilken bransje du skal starte opp i. Den bør allikevel være mellom 20 - 35 % av kapitalbehovet. Egenkapital kan i tillegg til penger og verdier i eiendom være utstyr. Merk deg at eget utstyr må verdsettes før det kan tas inn som eiendel i virksomheten.

Egeninnsats som egenkapital

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. I finansieringsplanen kan du legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats fra de som yter støtte. Egeninnsats kan være eget arbeid med markedsavklaring og testing av produkter. Dette skal legges inn i regnskapet.

Låne penger

Trenger du å låne penger til å finansiere oppstarten er det mulig å søke din bank eller andre finansieringsinstitusjoner om lån. Vær oppmerksom på at långiver krever sikkerhet for lånet, for eksempel i form av pant i fast eiendom, varelager eller i utstyr. God sikkerhet gir bedre rentebetingelser enn dårlig eller usikker sikkerhet (som for eksempel et varelager).
Ønsker du å låne penger i bank er det viktig at du møter opp godt forberedt hos banken og kan legge fram forretningsplan og realistiske budsjett, samt vise til at det er et behov i markedet for ditt prosjekt. En gjennomarbeidet forretningsmodell er et godt utgangspunkt for din samtale med banken i tillegg til forretningsplan og realistiske oppstartsbudsjetter.

Støtteordninger

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger å søke på for deg som er i planleggingsfasen og for virksomheter som er kommet i gang. Har du en idé som representerer noe nytt, og ikke er i direkte konkurranse med andre kan du søke om støtte hos for eksempel Innovasjon Norge. Du kan også sjekke ut om din kommune har kommunale eller lokale tilskuddsordninger som det er mulig å søke på.

Egeninnsats

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. For å få nok egenkapital kan du i finansieringsplanen din legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats fra de som yter støtte. Egeninnsats kan være eget arbeid med markedsavklaring og testing av produkter, og skal legges inn i regnskapet.

Innovasjon Norge – lær mer om finansieringsordningene

Crowdfunding

Crowdfunding er en alternativ finansieringsmåte hvor du kan finansiere oppstarten av ditt prosjekt med bidrag fra mange givere, både privatpersoner og virksomheter. I tillegg kan denne metoden gi deg gode tilbakemeldinger på din ide eller ditt produkt.

Hva er crowdfunding?

Crowdfunding eller folkefinansiering er en måte å samle inn penger til nye prosjekter på. Du kan for eksempel samle inn penger til å finansiere oppstart av ny virksomhet eller til å lage en prototype av et nytt produkt. Konseptet med crowdfunding gjør det lettere for folk å gi støtte direkte til prosjekter de er opptatt av, samtidig som det blir enklere for små aktører å få støtte til sine prosjekter. Innsamlingen foregår stort sett på nett.

Det finnes ulike typer crowdfunding. De vanligste formene for crowdfunding er:

  1. Donasjon hvor du på forhånd gir et beløp uten motytelse.
  2. Belønning hvor du gir et beløp til et prosjekt og mottar en belønning.
  3. Aksjebasert eller egenkapitalbasert hvor den som gir et beløp mottar aksjer og blir eier i virksomheten.
  4. Lånebasert hvor noen låner bort pengene sine mot avkastning over tid i prosjektet, også kalt crowdlending. Det er utarbeidet egne regler for de som formidler lån.

Både donasjon- og belønningsbasert crowdfunding er aktuelle måter å finansiere oppstart av nye virksomheter på i en tidligfase. Her er det mulig å få støtte fra mange som vil gi uten å kreve noe tilbake.

Aksjebasert og lånebasert crowdfunding er i hovedsak rettet mot dem som også ønsker å investere i et prosjekt for å oppnå god avkastning over tid.
Finanstilsynet har utarbeidet klare regler for hvem som kan tilby lånefinansiert crowdfunding.

Finanstilsynet – veiledning lånebasert folkefinansiering (crowdfunding)

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema