Under og etter permittering

Etter at permittering er iverksatt kan det bli behov for å ta en eller flere arbeidstakere tilbake i jobb for et kortere tidsrom, men også utvide permitteringsgraden eller forlenge permitteringen. Dette er til en viss grad mulig. Arbeidstakere kan også avvikle ferie eller bli sykmeldt under permittering. Det er særskilte regler for oppsigelse ved permittering og for plikten til å stille på jobb etter endt permittering.


Arbeid under permittering

Arbeidstakere kan jobbe i permitteringsperioden. Hvis arbeidstakeren jobber hos den permitterende arbeidsgiveren i sin vanlige stillingsprosent i mer enn seks uker sammenhengende, blir permitteringen brutt. Videre permittering anses da som ny permitteringsperiode, og arbeidsgiveren må gi nytt permitteringsvarsel og utbetale nye lønnspliktdager. Arbeidstakeren må gi informasjon til NAV på meldekortet om antall timer han/hun har arbeidet.

Utvidelse av permitteringsgraden etter iverksatt permittering

Permitteringsgraden kan utvides etter at permitteringen har startet, og uten at lønnspliktdagene påvirkes. Du bør sende ut nytt varsel senest 14 dager før permitteringsgraden utvides.

NAV om å søke dagpenger under permittering

Arbeidstilsynet om permittering

Forlengelse av permittering

I utgangspunktet kan en permittering som er startet forlenges innenfor den maksimale permitteringsperioden. Ved forlengelse av permittering bør du sende ut et nytt varsel.

Sykmelding under permittering

Hvis arbeidstakeren blir syk under lønnspliktdagene vil lønnspliktdagene stoppe opp, og det vil beregnes sykepenger av dagpengegrunnlaget. Blir arbeidstaker sykmeldt etter at permitteringen er iverksatt, vil NAV være forpliktet til å betale sykepenger. Sykepengene vil bli beregnet på grunnlag av dagpengene. Hvis arbeidstakeren fortsatt er sykmeldt når permitteringen er over, vil sykepengene bli beregnet på grunnlag av arbeidsinntekten fra dette tidspunktet.

Ferie under permittering

Ferie skal avvikles som normalt også under permittering. Du og dine ansatte kan likevel bli enige om å flytte ferien etter reglene i ferieloven. Hvis arbeidstakeren tar ut ferie under permittering skal det utbetales feriepenger for denne perioden. Ferie teller ikke med som permitteringstid.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstakere kan sies opp mens de er permitterte. De har da rett til å tre inn i arbeidet og til å få utbetalt lønn i oppsigelsestiden. Arbeidstaker som er permittert uten lønn kan selv si opp stillingen sin med en oppsigelsesfrist på 14 dager. I slike tilfeller vil arbeidstaker normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan gå frem av tariffavtale eller annen avtale. Hvis permitteringen har vart i over tre måneder, og det ikke er varslet et spesielt tidspunkt for når permitteringen slutter, kan arbeidstakeren normalt slutte uten oppsigelsestid hvis han/hun skal begynne i ny jobb.

Arbeidstilsynet om oppsigelse under permittering

Etter permittering

Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver. Ved permittering på ubestemt tid må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager.

Lov om lønnsplikt under permittering

Åpne kontaktskjema