Permittering

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiver fritas samtidig fra å betale lønn til arbeidstaker i en begrenset periode.


Hel eller delvis permittering

Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. 

NAV om permittering og omstilling

NAV om å søke dagpenger under permittering

Vilkår for permittering

For at du skal kunne permittere ansatte, må det være en saklig grunn. Eksempel på dette kan være ordremangel og fulle lagre, tap av anbud, ulykker og naturhendelser. Videre kreves det at du som arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen. Permittering må være basert på forhold som anses som midlertidige. Hvis det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstakeren vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften heller gå til oppsigelse.

Arbeidstilsynet om permittering

Hvem kan permitteres

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Ansatte i eget aksjeselskap 

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Hvis du avvikler driften kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Maksimal permitteringsperiode

Arbeidsgiver kan permittere ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode.

NAV - permitteringskalkulator

Drøftingsmøte før permittering

Før permittering må du som arbeidsgiver avholde drøftingsmøte med tillitsvalgt/de tillitsvalgte. Her må du redegjøre for nødvendigheten av permitteringen, og hvilke arbeidstakere dette gjelder. Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må utvelgelsen være basert på saklige kriterier ut fra virksomhetens behov (eksempel på kriterier kan være ansiennitet, egnethet og kompetanse). Det skal føres protokoll fra dette møtet, hvor det blant annet skal gå fram hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

Varsel til de ansatte

De ansatte skal normalt ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 kalenderdager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to kalenderdager.

Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Varselet skal være signert og datert, med informasjon om tidspunkt for når permitteringen starter, årsaken til permitteringen, permitteringsgraden, lengden på permitteringen og hvor mange dager arbeidsgiveren har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

Arbeidstilsynet om permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel

Hovedavtalen mellom LO og NHO

Meldeplikt ved permittering av ti eller flere arbeidstakere 

Hvis du som arbeidsgiver vurderer å gå til massepermittering må du så tidlig som mulig og senest samtidig som du innkaller de ansatte til drøftinger, gi melding om dette til NAV. Med massepermittering menes at ti eller flere arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller i mer enn fire uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. 

Trekke tilbake eller utsette varslet permittering

Iverksettelse av en varslet permittering kan trekkes tilbake eller utsettes, men arbeidstakerne må varsles om dette snarest mulig. En varslet permittering kan utsettes uten at det må gis nytt varsel med 14 dagers frist. Utsettelsen må da vare til en ny fastsatt dato. Er utsettelsen på mer enn 4 uker bør man normalt gi nytt varsel.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakere ikke meldes ut av Aa-registeret, men du skal oppgi i a-meldingen at arbeidstakeren er permittert.

Lønnspliktdager/arbeidsgiverperiode

Som arbeidsgiver må du betale lønn i 15 dager fra første dag av permitteringen (lønnspliktdager, det vil si dager hvor arbeidstakeren normalt skulle ha vært i arbeid). Hvis arbeidstakeren er sykmeldt før permitteringen starter, skal arbeidsgiveren ikke betale lønnspliktdager før arbeidstakeren er friskmeldt.

NAV - veiviser for permittering

Lov om lønnsplikt under permittering

NAV - rundskriv om arbeidsgivers lønnsplikt

Dagpenger ved permittering

For å ha rett til dagpenger må arbeidstakerens samlede arbeidstid være redusert med minst 50 prosent. Har arbeidstakeren flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden som må være redusert.
Hvis arbeidstakeren legger ved utfylt permitteringsvarsel og arbeidsavtale til søknaden om dagpenger, får NAV normalt opplysningene som er nødvendige for å behandle søknaden om dagpenger.

Arbeidsgiveren skal betale full lønn de femten første arbeidsdagene etter at permitteringen er iverksatt (lønnspliktdager). Etter det kan arbeidstakeren ha rett til dagpenger. Man kan tidligst få dagpenger fra den dagen man sender søknad og registrerer seg som arbeidssøker. Arbeidstaker bør sende inn søknad om dagpenger i god tid før siste dag han/hun har krav på lønn.

NAV om å søke dagpenger under permittering

NAV til de som har søkt eller mottar dagpenger

NAV - rundskriv om dagpenger ved permittering

Les mer:

Under og etter permittering

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema