Ferie

Alle arbeidstakere har krav på minst fire uker + én dag ferie hvert år. Arbeidstakere som har fylt 60 år skal ha en uke ekstra. Det kan avtales mer ferie enn det som følger av loven. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie.


Plikt til å ta ut ferie

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakerne tar ut all lovbestemt ferie i løpet av ferieåret. Ferieåret følger kalenderåret. Arbeidsgivere som ikke sørger for at arbeidstakere gis ferie risikerer å bli erstatningspliktig overfor arbeidstaker. Arbeidstaker har også plikt til å ta ut ferie. All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Ferien skal tas ut i feriedager, ikke penger.

Ferieloven

Arbeidstilsynet om ferie

Tidspunkt for uttak av ferie og drøfting av ferielister

Arbeidsgiver og arbeidstaker må drøfte ferietidspunktet og ferielistene i god tid før ferien. Hvis dere ikke blir enige, er det du som arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Alle arbeidstakere kan imidlertid kreve minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Resten av den lovbestemte ferien (1 uke + en dag) skal også være sammenhengende hvis arbeidstakeren krever det. Arbeidstakerne kan kreve å bli orientert om tidspunktene for ferieavvikling minst to måneder før ferien skal starte.

Ferieloven om tidspunkt for ferie

Ferieloven om feriens lengde

Ferie, deltid og skiftarbeid

Arbeidstakere som jobber deltid eller skift kan ikke kreve at ferien bare skal legges på arbeidsdagene. Har en arbeidstaker eksempelvis en uke ferie, vil dette tilsvare seks virkedager (lørdag regnes som virkedag i ferieloven), uavhengig av om personen i den aktuelle uken bare skulle jobbe to dager.

Overføring av ferie og uttak av ferie på forskudd

Hvis partene er enige om det, kan inntil to uker av den lovbestemte ferien overføres til neste år. Det er også tillatt å ta ut inntil to uker ferie på forskudd. Reglene om overføring av ferie og forskuddsferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. Der det er avtalt ferie ut over det som er lovbestemt, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at også de ekstra feriedagene kan overføres til året etter.

Utbetaling av lønn i stedet for lovbestemt ferie

Det er normalt ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for å gi lovbestemt ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en ansatt slutter.

Ferie hos ny arbeidsgiver

Arbeidstaker som ikke får avviklet ferie inneværende år før arbeidsforholdet avsluttes, og begynner hos ny arbeidsgiver før 30. september samme år, har krav på å få avviklet resterende feriedager hos ny arbeidsgiver.

Les mer om: 

Ferieavvikling ved sykdom, under foreldrepermisjon og i oppsigelsestid

Feriepenger

Åpne kontaktskjema