Feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles (opptjeningsåret) og betales istedenfor lønn ved avvikling av ferien.


Retten til feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet – det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har vanligvis ikke rett på feriepenger etter ferieloven.

En arbeidstaker som ikke var ansatt året før, vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Som arbeidsgiver må du beregne og sette av feriepenger av lønn i regnskapet ditt.

Ferieloven

Feriepengegrunnlaget

Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger. Reiseutgifter, diett, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

Feriepengene skal du "legge til side" for de ansatte, slik at disse vises som en gjeldspost i regnskapet ditt. Dette er en regnskapsmessig avsetning. Du trenger ikke fysisk å sette av feriepenger på en egen bankkonto.

Arbeidstilsynet om feriepenger

Satser

Feriepengene utgjør minimum 10,2 prosent av lønnen.

For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Dette gjelder for arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker + en dag. Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke.

Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale fem uker ferie. Gjelder dette for din bedrift må du sette av 12 prosent feriepenger. For arbeidstakere over 60 år er da satsen 14,3 prosent.

Ferieloven om beregning av feriepenger

Utbetaling av feriepenger

Ifølge ferieloven skal du utbetale feriepengene siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Det er imidlertid vanlig å utbetale feriepengene en bestemt måned (for eksempel juni). Du skal da utbetale vanlig lønn når arbeidstakeren avvikler ferie dersom han eller hun tar ut ferie på et annet tidspunkt. Det som i praksis skjer er at du "holder igjen" lønnen den måneden feriepengene utbetales, og utbetaler denne når arbeidstakeren faktisk avvikler ferie.

Ferieloven om utbetaling av feriepenger

Utbetaling av feriepenger når en ansatt slutter

Når et arbeidsforhold opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før vedkommende slutter. Det er også mulig å avtale annet tidspunkt for utbetalingen hvis du og arbeidstaker blir enig om dette. Feriepenger som er opptjent året før kan utbetales uten at det trekkes skatt av det. Feriepenger som er opptjent i inneværende år må det trekkes skatt av ved utbetalingen.

Arbeidstilsynet om feriepenger når en ansatt slutter

Skatt av feriepenger

Feriepenger er som hovedregel fritatt for forskuddstrekk. Det betyr at du ikke skal trekke skatt av disse når de utbetales. Feriepengene er likevel skattepliktig inntekt for mottakeren, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Det som vanligvis skjer er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Skattebetalingsforskriften om feriepenger

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Åpne kontaktskjema