Rettigheter ved graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn.


Regler om permisjon

Retten til permisjon ved graviditet, fødsel, adopsjon og omsorg for små barn følger av arbeidsmiljøloven, mens reglene om ytelser knyttet til dette er å finne i Folketrygdloven.

Arbeidsmiljøloven om rett til permisjon

Folketrygdloven om ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Svangerskapskontroll

Gravide arbeidstakere har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

Svangerskapspenger

Friske, gravide kvinner som ikke kan jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret, kan få svangerskapspenger. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

NAV om svangerskapspenger

Permisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødsel har far, medmor eller den som bistår mor under graviditeten rett til to uker permisjon. Hvorvidt permisjonen vil være lønnet avhenger av hvilke avtaler som foreligger.

Arbeidstakere som ikke får lønn i disse to ukene, kan velge å ta ut foreldrepenger. Disse to ukene (10 dager betalt siden foreldrepenger utbetales mandag-fredag) vil da gå til fratrekk i den totale foreldrepengeperioden.

Hvem kan få foreldrepenger

Arbeidstaker kan få foreldrepenger hvis han eller hun har vært yrkesaktiv i minst seks av de siste ti månedene før foreldrepengeperioden starter. Også selvstendig næringsdrivende har rett til foreldrepenger.

NAV om foreldrepenger

Beregning av foreldrepenger

For arbeidstakere beregnes foreldrepengene som hovedregel etter en beregnet månedsinntekt basert på gjennomsnittet av inntekt som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før permisjonen starter. Er du selvstendig næringsdrivende beregnes foreldrepengene som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for. NAV dekker ikke foreldrepenger for en  årsinntekt som overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6 G). Enkelte arbeidsgivere dekker det overskytende beløpet for de som tjener mer enn seks ganger grunnbeløpet. Dette er ikke lovpålagt, og må eventuelt avtales mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren.

Foreldrepengeperioden

Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 61 uker og 1 dag med 80 prosent dekningsgrad. Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er 46 uker (100 prosent dekningsgrad) eller 58 uker og 1 dag (80 prosent dekningsgrad). Foreldrepenger ved adopsjon starter når foreldrene overtar omsorgen for barnet. Ved tvillingfødsler eller hvis to barn blir adoptert samtidig blir perioden utvidet med henholdsvis 17 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 21 uker og 1 dag med 80 prosent dekningsgrad. Ved fødsler av tre eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig, blir perioden utvidet med henholdsvis 46 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 57 uker og 3 dager med 80 prosent dekningsgrad. Ved fødsel før svangerskapsuke 33 forlenges stønadsperioden tilsvarende antallet dager fra fødselsdatoen til og med dagen før termindatoen. Dersom foreldrene mottar pleiepenger går antall dager med pleiepenger til fradrag i forlengelsen.

NAV om foreldrepengeperioden

Når kan man ta ut foreldrepermisjon

Mor har rett til å starte sin permisjon inntil tolv uker før termin. Foreldrepengeperioden ved fødsel starter senest tre uker før termindatoen.

Fordeling av foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden består av en mødrekvote på 15 uker, (hvorav de første seks ukene må tas rett etter fødselen), en fedrekvote på 15 uker, en periode på tre uker før termin til mor og en fellesperiode på 16 uker (totalt 49 uker). Dersom man har valgt 80 prosent dekningsgrad (lav sats) består foreldrepengeperioden av en mødrekvote på 19 uker (hvorav de første seks ukene må tas rett etter fødselen), en fedrekvote på 19 uker, en periode på tre uker før termin til mor og en fellesperiode på 20 uker og 1 dag (totalt 61 uker og 1 dag). Skjer fødselen etter termindato, vil dagene fra termin fram til fødselen trekkes fra fellesperioden. Resten av fellesperioden kan deles fritt.

Far kan ta ut inntil 10 stønadsdager (to uker) i forbindelse med fødselen.

Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger

Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger, får han/hun hele foreldrepengeperioden, unntatt de ni ukene som er satt av til mor rett før og etter fødselen. Dette gjelder både ved fødsel og adopsjon. Far eller medmor kan ta ut foreldrepengeperioden fra uke syv etter fødselen. Ved adopsjon starter foreldrepengeperioden fra omsorgsovertakelsen. Starter far eller medmor uttaket av foreldrepengeperioden senere får han/hun færre uker med foreldrepenger. Det er en forutsetning for fars eller medmors uttak av foreldrepenger i disse tilfellene at mor enten er i arbeid, tar godkjent heltidsutdanning, har bekreftelse fra lege på at hun er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller deltar på introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram. Far/medmor kan uansett ta ut foreldrepenger i åtte uker (fra 2. august ti uker) uten at det stilles noe krav til at mor må være i aktivitet.

NAV om medmorskap

Gradert uttak og utsettelse

Foreldrepermisjonen kan tas ut gradert, eller man kan utsette permisjonen. Man kan ikke få foreldrepenger lenger enn tre år etter fødselen/tre år etter omsorgsovertakelsen ved adopsjon.

Tilleggspermisjon

Hver av foreldrene har rett til tilleggspermisjon i inntil tolv måneder. Ved uttak av tilleggspermisjon vil de ikke ha rett til foreldrepenger.

Arbeidsmiljøloven om foreldrepermisjon

Varsling til arbeidsgiver

Arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver (ikke søke) om fødsels-/foreldrepermisjon snarest mulig. For lengre fravær gjelder krav om flere ukers forvarsel. Behovet skal om nødvendig dokumenteres.

Arbeidsmiljøloven om forvarsel til arbeidsgiver

Søke foreldrepenger/refusjon av foreldrepenger

Selvstendig næringsdrivende må søke NAV om foreldrepenger. Arbeidsgiver kan søke om refusjon fra folketrygden hvis han eller hun utbetaler full lønn til arbeidstaker i permisjonstiden. Dette gjøres ved at arbeidsgiver opplyser om dette på inntektsmeldingen. Arbeidstaker må sende egen søknad om foreldrepenger uavhengig av om arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger direkte til arbeidstaker.

NAV om refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger

Søknad om foreldrepenger

Se også - Rettigheter når man har syke barn

Åpne kontaktskjema