Lønnet og ulønnet permisjon

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke lønnen.


Oversikt over ulike typer lovfestet permisjonsrett

Type permisjon/årsak til permisjon Varighet Hvem betaler Lovhjemmel
Svangerskapskontroll for den som er gravid Alle kontroller Lønnet – dekkes av arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven § 12-1 Folketrygdloven § 14-4
Svangerskapspermisjon Inntil tolv uker under svangerskapet NAV (foreldrepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-2
Omsorgspermisjon ved fødsel: til far eller andre som bistår moren To uker Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-3
Omsorgspermisjon til adoptivforeldre og fosterforeldre ved overtakelse av omsorg To uker Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-3
Fødselspermisjon til mor De siste 3 uker før fødsel og de første seks uker etter fødsel NAV (foreldrepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-4 Folketrygdloven § 14-9
Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon Tolv måneder totalt inkludert ev. svangerskapspermisjon og fødselspermisjon. Mer dersom foreldrepenger betales for en lengre periode. NAV (foreldrepenger) i 49/59 uker ved fødsel og 46/56 uker ved adopsjon. 17/21 uker ekstra ved tvillingfødsel/adopsjon av to barn. 46/56 uker ekstra ved fødsel av tre eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig. Arbeidsmiljøloven § 12-5 Folketrygdloven § 14-9
Permisjon ved overtakelse av fosterbarn Inntil 12 måneder. 24 måneder for forelder som er alene om omsorgen. Kommunal godtgjørelse Arbeidsmiljøloven § 12-5
Utvidet foreldrepermisjon 12 måneder for hver av foreldrene. 24 måneder for forelder som er alene om omsorgen. Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-5
Delvis foreldrepermisjon Begge foreldre kan ta ut foreldrepermisjon som delvis permisjon innenfor en tidsramme på tre år NAV (foreldrepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-6 Folketrygdloven § 14-16
Ammefri Den tid arbeidstaker trenger for å amme Lønn i inntil én time daglig i barnets første leveår. Dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 12-8
Barns og barnepassers sykdom Inntil 10 dager årlig til hver av foreldrene. 15 dager ved omsorg for mer enn to barn. De ti første dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV (omsorgspenger) Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven §§ 9-5 – 9-9
Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne Inntil 20 dager årlig til hver av foreldrene, samt permisjon til opplæring ved godkjent helseinstitusjon. De ti første dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV (omsorgspenger). Hvis arbeidstaker bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år kan arbeidsgiver kreve full refusjon. Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven §§ 9-5 – 9-9 og § 9-14
Barns sykehusopphold Når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie NAV (pleiepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-10
Barn med alvorlig sykdom eller skade Når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. NAV (pleiepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven § 9-10
Pleie av nærstående i livets sluttfase Inntil 60 dager NAV (pleiepenger) Arbeidsmiljøloven § 12-10 Folketrygdloven § 9-13
Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner Inntil 10 dager årlig Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-10
Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år Inntil 10 dager årlig Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-10
Permisjon til utdanning Heltid eller deltid inntil 3 år. Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-11
Militærtjeneste Militærtjeneste og inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner Ikke lovfestet krav på lønn, men opptjening av feriepenger i opptil 3 måneder hvert opptjeningsår ved pliktig tjeneste. Arbeidsmiljøloven § 12-12 Ferieloven § 10
Offentlige verv I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt Ikke lovfestet krav på lønn Arbeidsmiljøloven § 12-13
Religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke Inntil 2 dager årlig på religiøse høytidsdager Lønnet. Arbeidsgiver kan kreve at fridagene blir arbeidet inn på forskudd eller i ettertid. Arbeidsmiljøloven § 12-15 Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27

Arbeidsmiljøloven om rett til permisjon

Arbeidstilsynet om permisjon

Forskuttering fra arbeidsgiver

Som arbeidsgiver kan du velge å forskuttere ytelser de ansatte har krav på. Du betaler da de ansatte direkte, og sender krav om refusjon fra NAV i ettertid. Dette gjelder for eksempel foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og svangerskapspenger til arbeidstaker. Du er ikke pålagt å gjøre dette med mindre det er avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale. Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer, betales disse ytelsene direkte fra NAV til arbeidstaker. Ytelsene beregnes på samme måte som sykepenger. Som arbeidsgiver vil du ikke vil få refusjon for utbetalinger som overstiger 6 G (folketrygdens grunnbeløp).

NAV om sykepenger til arbeidstakere

NAV – folketrygdens grunnbeløp

Refusjon av omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, foreldrepenger eller svangerskapspenger

Før NAV kan betale den ansatte eller betale ut refusjon til deg som arbeidsgiver, må du sende inn skjemaet om inntektsopplysninger til NAV. Du må søke om refusjon innen tre måneder, ellers mister du retten til refusjon. Arbeidstakeren må også søke om ytelsene i rett tid.

NAV – skjema inntektsopplysninger for arbeidstaker

Folketrygdloven om ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Informasjon om de ulike ytelsene finner du hos NAV:

Velferdspermisjon/ulovfestet rett til permisjon

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner hvor arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom. Eksempel på tilfeller hvor det ofte gis velferdspermisjon er i forbindelse med legetime, flytting, tilvenning i barnehage, dødsfall eller begravelse for nærstående.

Om arbeidstaker har rett til slik permisjon og om permisjonen gis med eller uten lønn vil ofte fremgå av avtaler (eksempelvis tariffavtaler) eller bedriftens interne regler.

Spørsmål om permisjon

Arbeidstilsynet svarer på spørsmål om retten til permisjon.

Arbeidstilsynet

Spørsmål om ytelser under permisjon

NAV svarer på spørsmål om retten til ytelser fra NAV eller arbeidsgiveren under fravær.

NAV-kontorer

Åpne kontaktskjema