Rettigheter når man har syke barn

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn.


Omsorgspenger/sykt barn-dager

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Omsorgsdager brukes av arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser som må være borte fra jobb når barnet for eksempel er forkjølet.

NAV om omsorgspenger

Antall omsorgsdager

Hvor mange omsorgsdager arbeidstaker har krav på avhenger av samlivssituasjonen og antall barn. Arbeidstaker kan søke om ekstra dager hvis han/hun har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, eller den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 10 omsorgsdager i 2024. Arbeidstakere som har omsorgen for mer enn to barn som er 12 år eller yngre, har 15 omsorgsdager i 2024. For arbeidstakere som er alene om omsorgen dobles antall omsorgsdager.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv dekke de 10 første omsorgsdagene per kalenderår. Har du brukt mer enn ti dager i løpet av kalenderåret kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra NAV. Hvis du søker om utbetaling for en sammenhengende periode på over 3 dager, må du laste opp en legeerklæring som gjelder fra og med den 4. dagen. Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Du kan søke utbetaling for både hele dager og dager hvor du bare har hatt delvis fravær fra jobb.

NAV søknad om omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Arbeidsgiver skal kun betale de ti første dagene med omsorgspenger for kalenderåret 2024. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra ellevte dag.

Uttak av omsorgsdager

Når arbeidstaker skal ta ut omsorgsdager meldes dette til deg som arbeidsgiver. Det er opp til deg som arbeidsgiver om arbeidstaker skal ha anledning til å ta ut enkelttimer eller halve dager.

For at arbeidstakeren skal få rett til omsorgspenger fra NAV må han/hun dokumentere barnets eller barnepasserens sykdom med egenmelding de første tre stønadsdagene, og deretter med legeerklæring. Legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte hvis legen vurderer dette som faglig forsvarlig.

NAV om omsorgspenger

NAV - slik tar du ut omsorgsdager når du er arbeidstaker

Arbeidsmiljøloven om barn og barnepassers sykdom

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre

I visse tilfeller kan omsorgsdager overføres mellom foreldrene/til ektefellen/samboeren.

NAV om overføring av omsorgsdager

Pleiepenger, hjelpestønad, omsorgsstønad og grunnstønad

Hvis arbeidstaker har barn som er innlagt eller har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, kan det gi rett til pleiepenger.

Hvis pleiebehovet er antatt å vare mer enn to år, kan barnet ha rett til hjelpestønad fra NAV.

Barnet kan ha rett til grunnstønad hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Det kan også være aktuelt med omsorgsstønad eller annen hjelp.
Pleiepenger, hjelpestønad, omsorgsstønad og grunnstønad dekkes av og utbetales av NAV.

NAV om pleiepenger, omsorgsstønad og hjelpestønad

Folketrygdloven om stønad ved barns og andre nærståendes sykdom

Åpne kontaktskjema