Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1022 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Dette skjemaet skal fyllast ut av alle som har opplysningar om ytingar som skal rapporterast og som er bokføringspliktige etter lov eller etter føresegn gjeve i medhold av lov
medrekna Offentlege etatar og institusjonar.

ormålet med dette skjemaet er å få greie på om det er samsvar mellom utbetalingar som er rapportert via A-ordninga og dei registrerte utbetalingane.
Dei melde utbetalingane går fram av "A07" Avstemmingsinformasjon for 2019". Dei samla kostnadsførte og registrerte oppgåvepliktige ytingane skal spesifiserast for kvar kontokode.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema