Ordninga gjeld for dei same næringane som den førre kompensasjonsordninga, og er open for føretak med meir enn 30 prosent omsetningsfall som følgje av koronapandemien.

Føretak som av smittevernhensyn vart pålagt full skjenkestopp eller å stenge, kan søke om kompensasjon for kostnader til tapt varelager. Ordninga gjeld for tilskotsperiodene desember 2021 og januar 2022.

Du kan lese meir om kva krav som blir stilte til føretaka som kan få tilskot på kompensasjonsordning.brreg.no

Søknadene blir behandla heilmaskinelt, men nokre av søknadene vil bli plukka ut av køen for stikkprøvekontrollar. Blir søknaden din plukka ut vil du få melding om dette i Altinn.

Fører du opp "forsettleg eller grovt aktlaust" feil opplysningar i søknaden kan tilskotsmottakar bli gitt gebyr i tillegg til at uriktig eller for høgt utbetalt tilskot vil bli kravd tilbakebetalt.

Du finn meir informasjon på kompensasjonsordning.no

 

Start teneste

Om denne tenesta

 • Føretak som har hatt minst 30 prosent omsetningsfall i dei periodane ein søker stønad for, samanlikna med same periode året før.
 • Føretak som av smittevernhensyn vart pålagt full skjenkestopp eller å stenge, kan søke komopensasjon for kostnader ved tapt varelager.
 • Føretak som er omfatta av ordninga. Dette gjeld ikkje næringar som olje- og gassutvinning, med fleire.
 • Dagleg leiar
 • Styreleiar
 • Innehavar
 • Forretningsførar
 • Norsk representant
 • Kontaktperson i NUF
 • Styrande reiar
 • Deltakarar (berre fødselsnummer)
 • Komplementar (berre fødselsnummer)

Delegere tilgang til utfylling

Dagleg leiar, innehavar eller styreleiar i foretaket det blir søkt for kan delegere retten til å fyll ut skjemaet til andre.

Har du spørsmål om korleis du gir rettar kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Opningstidene er 8.00-15.30 på kvardagar.

Er revisoren eller rekneskapsføraren registrert som føretaket sin revisor/rekneskapsførar i Einingsregisteret, har dei tilgang til å fylla ut skjemaet.

Den enkelte medarbeidaren i revisor- og rekneskapsførarføretaka har tilgang til å fylla ut om dei har ein av altinn-rollene:

 • Rekneskapsfører med signeringsrett
 • Rekneskapsfører utan signeringsrett
 • Rekneskapsfører lønn
 • Ansvarleg revisor
 • Revisormedarbeider

Delegere tilgang til utfylling

Om føretaket har gjort avtale med ein revisor eller rekneskapsførar som ikkje er registrert som føretaket sin revisor/rekneskapsførar i Einingsregisteret, må dagleg leiar, innehavar eller leiaren for styret i føretaket det søkast for gi den aktuelle revisoren/rekneskapsførar retten til å fylla ut skjemaet.

Har du spørsmål om korleis du gir rettar kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Opningstidene er 8.00-15.30 på kvardagar.

Søknaden om tilskot må signerast av ein person med nøkkelrolle i føretaket

Desse er:

 • Dagleg leiar
 • Styreleiar
 • Innehavar
 • Norsk representant
 • Kontaktperson i NUF
 • Styrande reiar
 • Deltakarar (berre fødselsnummer)
 • Komplementar (berre fødselsnummer)

Søknaden må stadfestast av ein autorisert rekneskapsførar eller ein revisor

I utgangspunktet kan dei med følgjande roller signera:

 • Dagleg leiar
 • Styrets leiar
 • Innehaver
 • Deltaker (berre fødselsnummer)

Er revisoren eller rekneskapsføraren registrert som føretaket sin revisor/rekneskapsførar i Einingsregisteret, kan i tillegg medarbeidarar med følgjande altinn-roller signera:

 • Ansvarleg revisor
 • Rekneskapsførar med signeringsrett

Dersom revisoren eller rekneskapsføraren ikkje er registrert som føretaket sin revisor/rekneskapsførar i Einingsregisteret, så er det i utgangspunktet berre rollene dagleg leiar, leiaren for styret, innehavar eller deltakar hos revisor/rekneskapsførar som kan signera. Skal andre enn dagleg leiar, leiaren for styret, innehavar eller deltakar hos revisor/rekneskapsførar signera, må dei få delegert rolla «Parallell signering»

Altinn-rolle

Skal du signere på vegner av eit føretak, må du ha Altinn-rolla Parallell signering.

Du kan sjå kva for roller du har for ein aktør på sida Profil, Skjema og tenester du har rett til.

Har du spørsmål om korleis du gir rettar kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Opningstidene er 8.00-15.30 på kvardagar.

Sikkerheitsnivå

Tenesta krev innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene
Tlf 75 00 75 05

Åpne kontaktskjema