Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

  • Styrande reiar
  • Bustyrar
  • Daglig leiar
  • Deltakar ANS/DA (berre fødselsnummer)
  • Innehavar
  • Komplementar (berre fødselsnummer)
  • Kontaktperson i administrativ eining i offentleg sektor (ADOS)
  • Kontaktperson NUF
  • Norsk representant for utanlandsk eining
  • Styret sin leiar

I enkelte skjema er det mogleg å tildela ein signeringsrett ved å angje kven som skal signera direkte i skjemaet før innsending. Signeringsretten kan anten tildelast eit fødselsnummer eller eit organisasjonsnummer (verksemd). 

Rollen parallell signering vert berre brukt dersom signeringsretten vert tildelt eit organisasjonsnummeer. Då er det dei eksterne rollene som ment ovanfor som kan signera, på grunn av at dei har forhåndstildelt rollen parallell signering. Rollen kan verta vidare delegert til andre i verksemda. 


Åpne kontaktskjema