Skogbruk

Landbruksdirektoratet har flere ordninger innenfor skogbruk.


Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet med hovedoppgave å iverksette skogpolitikken.

Disse ordningene er rettet mot den enkelte skogeier:

Skogfondsordningen
Skogfondet er en lovpålagt fondssparing for alle som eier skog. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

 • Skogfondssystemet: Tjenesten gir skogeieren oversikt over egen skogfondskonto og mulighet til å registrere kostnader som skal dekkes med skogfond (refusjonskrav).
 • Skogfond og tømmeravvirkning: Skogeieren kan selv registrere ekstra avsetting av skogfond samt eventuelt småsalg fra egen skog.

Tilskuddsordninger

 • tilskudd gjødsling av skog som klimatiltak
 • tilskudd miljøtiltak i skog
 • tilskudd til opprydding av vindfall eller storm eller tilsvarende hendelser
 • tilskudd skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
 • tilskudd skogkultur
 • tilskudd skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder
 • tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak
 • tilskudd til tømmerkai
 • tilskudd til veibygging i skog

I alle saker må skogeier forholde seg til kommunen, som er skogbruksmyndighet i første instans. Dette innebærer at kommunen har ansvaret for å behandle saker etter skogbruksloven. Kommunen skal føre tilsyn med at lovens bestemmelser overholdes.

Landbruksdirektoratet om ordninger for skogbruk

Skogfondssystemet

Skogfond og tømmeravvirkning

Åpne kontaktskjema