Skogeieren kan her legge inn krav om utbetaling fra sin skogfondkonto for å dekke investeringer til skogkultivering. Skogfondet er penger som skogeieren plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Innlevering av utbetalingskrav kan skje løpende gjennom hele året.

Innleveringsfrist

Utbetalingskrav må sendes senest et år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjort.

Alle som eier skog plikter å sette av midler til eiendommens skogfond ved salg av skogsvirke. Når skogfondsmidler skal brukes må utbetalingskrav sendes kommunen for godkjenning.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten er utviklet både for at skogeier skal få direkte innsyn på sin skogfondskonto, og for at utbetalingskrav skal kunne leveres elektronisk.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om skogfondssystemet rettes til din kommune.

Åpne kontaktskjema