Skogeigaren kan her kreve å få betalt ut frå skogfondkontoen sin for å dekke investeringar til kultivering av skogen. Skogfond er pengar som skogeigarane plikter å sette av ved alt sal av tømmer og biobrensel.

Start teneste

Om denne tenesta

Innlevering av utbetalingskrav kan skje kontinuerleg gjennom heile året.

Innleveringsfrist

Utbetalingskrav må sendast seinast eitt år frå utgangen av det kalenderåret då investeringa blei gjord.

Alle som eig skog, pliktar å setje av midlar til eigedommen sitt skogfond når dei sel skogsvirke. Når skogfondsmidlar skal brukast, må utbetalingskrav sendast kommunen for godkjenning.

For å ha tilgang til tenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tenesten.

Manglar du desse rollene, må du få nokon til å gi dei til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Dersom du ikkje har riktig rolle eller enkeltrett, må du få nokon som har delegeringsrett til å delegere denne til deg.

Tenesta er utvikla både for at skogeigaren skal få direkte innsyn på skogfondskontoen sin, og for at utbetalingskrav skal kunne leverast elektronisk.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om skogfondssystemet rettes til din kommune.

Åpne kontaktskjema