Patent

Et patent gir enerett til en løsning av et teknisk problem. Patentet gir en tidsbegrenset enerett til å nekte konkurrenter å utnytte samme løsning så lenge patentet er gyldig.


Hvorfor søke patentbeskyttelse?

Å utvikle et nytt produkt krever ofte store investeringer. Et patent kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. Patent gir deg en dokumentert enerett som kan:

  • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på oppfinnelsen
  • bidra til at du oppnår større markedsandeler
  • bidra til å forebygge konflikter
  • brukes som bevis i en konflikt
  • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut oppfinnelsen
  • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer

Patentstyret om patent

Før du søker

Har du planer om å søke om patent på en oppfinnelse, er det spesielt viktig at du gjør et grundig søk i internasjonale databaser og kilder. Du kan ikke få patent på noe som allerede finnes, uansett hvor i verden dette er. En oppfinnelse kan for eksempel være publisert i en tidligere patentsøknad, eller være omtalt på en nettside.

Patentstyret om å søke i databaser

Du kan be Patentstyret utføre en vurdering av oppfinnelsen. Dette er en kommersiell tjeneste levert av Patentstyret.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Patentstyret om forundersøkelse

Patentstyret - priser på forundersøkelser

Hva kan du ta patent på? 

  • Fremgangsmåter
  • Tekniske produkter
  • Anvendelser

Oppfinnelsen må være ny, ha oppfinnelseshøyde og være mulig å gjenskape.

Hvor lenge er patentet gyldig?

Et patent kan opprettholdes i inntil 20 år, regnet fra den dagen du leverer søknaden. Patentet må fornyes hvert år ved å betale en årsavgift.

Hvordan søke om patent?

For å søke om patent kan du bruke søknadsveiviseren på nettsidene til Patentstyret. Søknadsveiviseren gir deg en enklere søknadsprosess. Alternativt kan du levere søknaden til Patentstyret via Altinn

Du må betale et gebyr for å få søknaden behandlet, se prisoversikten hos Patentstyret.

Patentstyret – priser for å søke patent

Søknadsprosessen kan være krevende hvis du ikke har erfaring med dette. Du kan vurdere å få profesjonell hjelp hos for eksempel et patentbyrå.

Innovasjon Norge om IPR Rådgiverdatabase

Lov om patenter

Patentforskriften

Patent i andre land

Et patent gir deg bare rettigheter i det landet du har fått patent, og et norsk patent gjelder bare i Norge. Ønsker du beskyttelse i andre land, må du levere en patentsøknad i disse landene. Det finnes ordninger for å søke patent i flere land samtidig.

Patentstyret om å søke patent i flere land

Klage på andres patent eller patentsøknad

Det er mulig å klage på andres patent eller patentsøknad.

Patentstyret om klageordning for patent

Pantsetting av patent

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge.

Patentstyret om pant i immaterielle rettigheter

IPR-forsikring (rettstvistforsikring)

En slik forsikring kan minimere kostnadene til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare og håndheve de immaterielle rettighetene dine. Denne forsikringen tegner du hos et forsikringsselskap.

Patentstyret om rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter

Arbeidstakeroppfinnelser

En arbeidstaker har i utgangspunktet samme rett til sin oppfinnelse som andre oppfinnere har. På visse vilkår gir likevel loven om arbeidstakeroppfinnelser arbeidsgiveren rett til å overta oppfinnelsen. 

Arbeidsgiverens rett til å overta oppfinnelsen bestemmes ut fra arbeidstakerens oppgaver i bedriften og hvilken avtale arbeidstakeren har inngått med arbeidsgiveren. Dersom arbeidsgiveren skal overta oppfinnelsen, kan arbeidstakeren ha krav på godtgjørelse.

Patentstyret om arbeidstakers oppfinnelser

Lov om arbeidstakeroppfinnelser

Hold deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om hvordan du kan beskytte verdiene dine gjennom patent og varemerke- og designrettigheter. De fleste av kursene er gratis, og mange strømmes slik at du kan følge dem der det passer deg.

Patentstyrets kurstilbud

Åpne kontaktskjema