Patent

Eit patent vernar ei løysing på eit teknisk problem. Patentet gjev ein tidsavgrensa einerett til å nekte konkurrentar å utnytte den same løysinga så lenge patentet er gyldig.


Kvifor søke patentvern?

Å utvikla eit nytt produkt krev ofte store investeringar. Eit patent kan gi deg eit viktig konkurransefortrinn fordi du får einerett til å utnytta oppfinninga di kommersielt. Patent gir deg ein dokumentert einerett som kan:

  • auka konkurransefortrinnet og betre høvet til å tena pengar på oppfinninga
  • bidra til at du oppnår større marknadsdelar
  • bidra til å førebyggja konfliktar
  • blir brukte som bevis i ein konflikt
  • gi deg høve til å selja eller lisensiera ut oppfinninga
  • gjera verksemda di meir attraktiv for samarbeidspartnarar og investorar

Patentstyret om patent

IPR-test

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrera? Patentstyret har utvikla ein test for å sjå kva verdiar det kan vera viktig for bedrifta di å verna.

Patentstyret - IPR-test

Før du søkjer

Har du planar om å søkja om patent på ei oppfinning, er det spesielt viktig at du gjer eit grundig søk i internasjonale databasar og kjelder. Du kan ikkje få patent på noko som allereie finst, same kvar i verda dette er. Ei oppfinning kan for eksempel vera publisert i ein tidlegare patentsøknad, eller vera omtalt på ei nettside.

Patentstyret om å søke i databaser

Du kan be Patentstyret utføre ei vurdering av oppfinninga. Dette er ei kommersiell teneste levert av Patentstyret.

Patentstyret – Søketeneste for patent, design og varemerker i Noreg

Patentstyret om forundersøking

Kva kan du ta patent på? 

  • Framgangsmåtar
  • Tekniske produkt
  • Bruksmåtar

Oppfinninga må vere ny, ha oppfinningshøgd og vere mulig å gjenskape.

Kor lenge er patentet gyldig?

Eit patent kan haldast ved lag i inntil 20 år, rekna frå den dagen du leverer søknaden. Patentet må fornyast kvart år ved å betale ei årsavgift.

Korleis søkje om patent?

For å søkje om patent kan du bruke søknadsvegvisaren på nettsidene til Patentstyret. Søknadsvegvisaren gjev deg ein enklare søknadsprosess. Alternativt kan du levere søknaden til Patentstyret via Altinn

Du må betale eit gebyr for å få søknaden behandla, sjå prisoversikta hos Patentstyret.

Patentstyret – Prisoversikt patent

Søknadsprosessen kan vere krevanda hvis du ikkje har erfaring med dette. Du kan vurdere å få profesjonell hjelp hos for eksemspel eit patentbyrå.

Innovasjon Norge om IPR Rådgiverdatabase

Lov om patenter

Patentforskrifta

Patent i andre land

Eit patent gir deg berre rettar i det landet du har fått patent, og eit norsk patent gjeld berre i Noreg. Ønskjer du vern i andre land, må du levera ein patentsøknad i desse landa. Det finst ordninga som gjer det mogleg å søkja i fleire land samtidig.

Patentstyret – Søk om patent i fleire land

Klage på andres patent eller patentsøknad

Det er mogleg å klage på andres patent eller patentsøknader.

Klageordningar hos Patentstyret

Pantsetjing av patent

Det er mogleg å pantsetje patent, patentsøknader og patentlisensar i Noreg.

Patentstyret om pant i immaterielle rettigheter

IPR-forsikring (rettstvistforsikring)

Ei slik forsikring kan minumere kostnadane til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare og handheve dei immaterielle rettane dine. Denne forsikringa teiknar du hos eit forsikringsselskap.

Patentstyret om rettstvistforsikring for immaterielle rettar

Arbeidstakaroppfinningar

Ein arbeidstakarar har i utgangspunktet same rett til oppfinninga si som andre oppfinnarar har. På visse vilkår gjev likevel lova om arbeidstakaroppfinningar arbeidsgivaren rett til å overta oppfinninga. 

Arbeidsgivaren sin rett til å overta oppfinninga vert bestemd ut frå arbeidstakaren sine oppgåver i bedrifta og kva for avtale arbeidstakaren har inngått med arbeidsgivaren. Dersom arbeidsgivaren skal overta oppfinninga, kan arbeidstakaren ha krav på godtgjersle.

Patentstyret – Arbeidstakaroppfinningar

Lov om arbeidstakaroppfinningar

Hald deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om korleis du kan verne verdiane dine gjennom patent og varemerke- og designrettar. Dei fleste av kursa er gratis, og mange vert strøymde slik at du kan følgje dei der det passar deg.

Patentstyrets kurstilbud

Åpne kontaktskjema