Hobby eller næringsvirksomhet?

For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd.


Hvorfor skille hobby og næring?

Noen aktiviteter har mer preg av hobby enn av næringsvirksomhet. Grensen er ikke definert i lovverket, men hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. Forskjellen er med andre ord helt avgjørende for hvordan du skal skattlegges og om du kan få fradrag for utgiftene. Det er Skatteetaten som avgjør om en aktivitet er hobby eller næring, men i første omgang må du selv vurdere om du skal rapportere aktiviteten din som skattepliktig virksomhet.

Aktiviteten er ren hobby

Er omfanget av aktiviteten liten og kostnadene omtrent like store som inntektene, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby. Fortjeneste på hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig inntekt. 

En aktivitet som har preg av hobbyvirksomhet eller er rene engangshendelser vurderes ikke som næringsvirksomhet og kan ikke registreres som enkeltpersonforetak hos Brønnøysundregistrene.

Skatteetaten har utarbeidet en veileder som kan hjelpe deg med å avklare grensen mellom næring og hobby.

Skatteetatens veileder - få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

Hobbyen er blitt næringsvirksomhet

En hobbyaktivitet kan over tid bli næringsvirksomhet. Når det inntektsgivende arbeidet er kommet i gang vil alle inntekter som omfatter virksomheten være skattepliktige og alle kostnader være fradragsberettigede. Etter at du er godkjent som næringsdrivende har du bokføringsplikt og du må levere skattemelding for næringsdrivende. Dersom du mottar skattemelding for lønnstakere, må du legge til næringsspesifikasjonen (søk opp denne i skattemeldingens søkefelt).

Oppstartsperiode

Fra det året du blir vurdert å oppfylle vilkårene som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten.
For å få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må skjema oppstart av virksomhet (RF-1298) fylles ut for hvert av de aktuelle år. Skjemaene vil danne grunnlag for at Skatteetaten kan vurdere når hobbyen ble næringsvirksomhet og leveres sammen med den første skattemelding etter oppstart av virksomheten. Får du endret fastsettingen for oppstartsperioden vil du få fradrag for de reelle oppstartskostnadene. Det er derfor viktig å ta vare på alle inntekts- og kostnadsbilag som er knyttet til virksomheten fra dag en.

Skatteetaten om oppstartsperioden

Etter at du er blitt godkjent som næringsdrivende har du bokføringsplikt og du må levere skattemelding for næringsdrivende. 

Skatteetaten – skattemelding for næringsdrivende

Åpne kontaktskjema