Import

De fleste forbrukervarer kan importeres til Norge uten at det er krav om importlisens eller tillatelser. For en rekke varer og varetyper vil det imidlertid være krav om registrering og godkjenning, eller at det stilles særskilte krav til produktene.


Krav til deg som importør

Før du starter med import fra utlandet er det derfor viktig at du gjør deg kjent med hvilke regler som gjelder, og hvilke krav som stilles til de varene du ønsker å importere. Det er ditt ansvar som importør å sørge for at du oppfyller alle kravene.

Det er i hovedsak tre typer avgifter som kan bli beregnet ved import: merverdiavgift, særavgifter og toll.

Fortolling

Ved import av varer må du informere Tolletaten, det vil si å deklarere importen. Som regel vil det være en transportør (eller speditør) som frakter varen fra leverandøren i utlandet og som foretar selve deklareringen gjennom Tolletatens fortollingssystem TVINN. Denne deklarasjonen danner grunnlaget for beregning av toll og avgifter. Du kan også søke Tolletaten om å kunne rapportere gjennom TVINN selv. For å kunne gjøre rapporteringen selv må virksomheten oppfylle vilkårene satt av Tolletaten.

Tolletaten - søknad om tillatelse til elektronisk overføring av tolldeklarasjon (TVINN)

Avgifter

Hovedregelen er at norsk merverdiavgift (mva) skal legges til når en vare importeres til Norge. For en del varetyper, som for eksempel alkohol og tobakksvarer er det i tillegg særavgifter ved import. I tillegg er det noen varetyper hvor det beregnes en toll ("tollavgift"). I hovedsak er det import av tekstiler, matvarer og dyrefor som ilegges toll. Disse avgiftene må ikke forveksles med gebyret som transportøren/speditøren tar for å foreta fortollingen, selv om dette gebyret ofte kalles fortollingsgebyr, tollgebyr eller lignende.

En oversikt over tollsatser finner du i tolltariffen på Tolletatens nettsider.

Tolltariffen

Trenger du hjelp til å finne varenummer i tolltariffen med tilhørende tollsats, kan du kontakte Tolletaten.

Tolletaten

Merverdiavgift ved import

Mva-grunnlaget ved import beregnes av tollverdien. Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet, inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende, pluss eventuelle toll- og særavgifter. Vær oppmerksom på at det er du som er mva-registrert som må beregne mva på importen og rapportere denne til Skatteetaten via mva-meldingen.

Når du (eller speditøren) har deklarert en vareimport til Tolletaten, vil du normalt motta en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn andre virkedag i påfølgende måned. Denne oversikten inneholder alle fortollinger som er gjort i perioden. Tolldeklarasjonen i Altinn kan være til hjelp når du skal fylle ut mva-meldingen.

Dersom foretaket ditt ikke er mva-registrert, skal mva betales til Tolletaten eller via speditøren/transportøren.

Import av tjenester

Næringsdrivende som kjøper mva-pliktige tjenester fra utlandet må selv beregne norsk mva på importen. Dette kalles omvendt avgiftsplikt, og skal innrapporteres til Skatteetaten. Dersom du ikke driver mva-pliktig omsetning, eller ikke har blitt mva registrert ennå, skal du oppgi mva på import av tjenester ved å sende inn et skjema som heter mva-melding for omvendt avgiftsplikt. Hvis du allerede er registret i mva-registeret skal du beregne norsk mva på importen og rapportere dette i den ordinære mva-meldingen.

Skatteetaten - Hvilken type mva-melding skal du levere?

Særavgifter

Hvert år fastsetter Stortinget særavgifter på en del varer som produseres i Norge eller importeres hit. Avgiftssatsene og beregning av avgift vil variere alt etter hvilke særavgiftspliktige varer du importerer.

For noen slike varer, som for eksempel alkohol, må du registrere deg som særavgiftspliktig hos Skatteetaten senest en måned før produksjonen eller innførselen starter. Du vil da oppgi og betale særavgiften via Skattemelding for særavgifter når du tar varene ut av et lager som er godkjent av Skatteetaten. Lageret må godkjennes i forbindelse med registrering som særavgiftspliktig.

Skatteetaten - særavgiftsmeldingen

For andre særavgiftspliktige varer, for eksempel tobakk og sukker, kan du velge  å registrere deg som særavgiftspliktig og betale avgiften når du tar varen ut av godkjent lager. Dersom du ikke er registrert som særavgiftspliktig for den aktuelle varen du importerer vil transportøren normalt legge ut for avgiftene ved importen.

En oversikt over hvilke varer som er særavgiftspliktige finner du på Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten om avgifter ved kjøp av varer fra utlandet

Eksempel på beregning av mva ved import av vare uten toll og særavgifter:

Kjøp av varer fra Tyskland 10 000
Forsikringer 100
Transport 500
=Tollverdi 10 600
+Særavgifter 0
+Toll 0
= mva grunnlag 10 600
+25% mva (oppgis i Skattemelding merverdiavgift) 2650
Totalt 13 250

Import av næringsmidler

Hvis du skal importere mat, drikke eller andre næringsmidler må du registrerer deg som importør hos Mattilsynet. Næringsmidler som omsettes i Norge skal være helsemessig trygge, og innhold og merking skal være i overensstemmelse med norske regler. Du er ansvarlig for at regelverket overholdes.

Mattilsynet om kommersiell import av mat

Mattilsynet om import av levende fisk m.m.

Mattilsynet om import av planter m.m.

Mattilsynet om kosmetikk

For å kunne registrere deg som importør hos Mattilsynet må virksomheten din være tildelt et virksomhetsnummer (organisasjonsnummer for underenheten). Mattilsynet har mer informasjon om registreringen på sine skjemasider.

Mattilsynet - registrering som ny importør av næringsmidler

Når du importerer næringsmidler fra land utenfor EU/EØS-området, må importen meldes til Mattilsynet på forhånd. Dette gjøres gjennom Mattilsynets skjematjenester. Det er ikke meldeplikt for næringsmidler fra EU/EØS.

Import av alkohol

Alle som importerer alkoholholdige drikkevarer må registrere virksomheten som importør av næringsmidler hos Mattilsynet. Hvis du importerer drikkevarer fra land utenfor EU/EØS skal importen forhåndsmeldes til Mattilsynet.

Mattilsynet om kommersiell import av mat

Ved egenimport av alkohol må du huske å deklarere importen ved tollstedet når du passerer grensen.

Hvis du importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer for salg til sluttbruker gjennom eget utsalgssted må du ha bevilling for dette. Det vil normalt være utvidet kommunal skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol som er aktuell.

Virksomhet som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer må registrere seg som særavgiftspliktig virksomhet hos Skatteetaten, senest en måned før produksjonen eller innførselen starter. Du vil da oppgi og betale særavgiften via Skattemelding for særavgifter når du tar varene ut av et lager som er godkjent av Skatteetaten. Lageret må godkjennes i forbindelse med registrering som særavgiftspliktig.

Skatteetaten - registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Skatteetaten – avgift på alkoholholdige drikkevarer

Helsedirektoratet om innførsel av alkohol fra utlandet

Helsedirektoratets bevillingsregister

Dropshipping

Dropshipping er en forretningsmodell der du har en nettbutikk uten lager. Når kundene bestiller varer fra nettbutikken, vil du som regel ha en avtale med en eller flere leverandører, der disse sender varene direkte til kundene dine.

Fordelen med denne forretningsmodellen er i hovedsak at du slipper lagringskostnader, og du unngår risikoen ved å kjøpe inn et varelager. Det er imidlertid også en del utfordringer med denne modellen.
Vi tar ikke sikte på å gi en fullstendig oversikt over mulige utfordringer, eller hvordan du eventuelt kan løse disse, men en del utfordringer er det viktig å være klar over. For eksempel kan dropshipping innebære dårligere leverandørsikkerhet (vanskeligere å vite om varen er tilgjengelig, og usikkerhet ved om kunden faktisk mottar varen). Det kan også oppstå problemer knyttet til reklamasjoner og betaling av avgifter i forbindelse med importen.

Når du driver dropshipping er det risiko for at kunden din må betale mva to ganger, både ved betaling i nettbutikk og når varen mottas fra transportøren. For å unngå dette er det vanlig å avtale at avsenderen i utlandet påfører ditt navn (nettbutikkens navn) som fakturamottaker på tolldokumentene.

Du vil da motta tolldokumentene som danner grunnlaget for mva-rapporteringen din, mens kunden mottar varen. Dersom virksomheten din ikke er blitt mva-registrert ennå, må transportøren utføre fortollingen og legge ut mva for deg.

Hvis kundene dine befinner seg i utlandet skal du ikke beregne norsk mva på salgene, da omsetningen skjer utenfor norsk merverdiavgiftsområde. Dette betyr at du må sørge for å ha et betalingssystem som kan skille mellom norske og utenlandske kunder. Det vil også kunne være kompliserte problemstillinger knyttet til merverdiavgift, eller tilsvarende avgifter, dersom leverandøren og kunden begge er innen samme avgiftsområde (for eksempel EU).

Skatteetaten om dropshipping (Skatteinfo 8/2022)

Åpne kontaktskjema