Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter som har minst 30 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det samme gjelder for virksomheter med mellom 10 og 30 arbeidstakere, når en av partene krever det.


Hvem skal være medlem av arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomhet som ikke er pålagt dette. Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal ha minimum fire, og helst ikke mer enn åtte medlemmer. Hvis virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert som observatør i utvalget.

Valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse skal alltid være med i utvalget. Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig, og det skal også velges varamedlemmer. Valget ledes av et valgstyre som utpekes av en lokal fagforening. Er det flere lokale fagforeninger, utpekes valgstyret av fagforeningene i fellesskap. Blir fagforeningene ikke enige, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren. Finnes ingen lokale fagforeninger, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren.

Arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. De skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Utvalget skal behandle:
a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til arbeidsmiljøloven § 18-9 (samtykke ved oppføring av bygning med videre)
d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Listen er ikke uttømmende.

Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalg

Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning

 

Åpne kontaktskjema