Innleie av arbeidskraft

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast i virksomheten de jobber i. På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å benytte innleid arbeidskraft. For å leie inn lovlig er det et krav at bemanningsforetaket det leies inn fra er godkjent av Arbeidstilsynet.


Oversikt - regelverk for ulike typer innleie

Type tilknytning/bransje Hovedtrekk Hjemmel
Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak Avtale om innleie kan som hovedregel inngås: Arbeidsmiljøloven § 14-12
- - Ved arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
- - ved praksisarbeid
- - med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV
- - med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
- - Ved arbeid av midlertidig karakter etter tidsbegrenset avtale med de tillitsvalgte. Gjelder kun for virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Arbeidsmiljøloven § 14-12 (2)
Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse fra bemanningsforetak Avtale om innleie av arbeidstakere som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt kan inngås. Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap innenfor et bestemt fagområde. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 3b
Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold Forbudt Forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4
Innleie av helsepersonell fra bemanningsforetak - Avtale om innleie kan inngås når arbeidet er av midlertidig karakter og er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 3a
Innleie av arbeidstakere fra andre foretak enn bemanningsforetak Tillatt på visse vilkår når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Arbeidsmiljøloven § 14-13
Bruk av selvstendige konsulenter Kan grense mot innleie/ansettelse. Må gjøres konkret vurdering. Arbeidsmiljøloven § 14-13 og Folketrygdloven § 1-10

Hva regnes som innleie

Innleie av arbeidskraft innebærer en avtale om leie av arbeidstakere fra arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse. Som innleier benytter du de ansatte som om de var dine egne, samtidig som det er utleier som har det formelle arbeidsgiveransvaret og betaler ut lønn, feriepenger, tar imot og følger opp sykmeldinger og betaler pensjon. Ved vurderingen av om en avtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, og om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak

Det er som hovedregel tillatt å inngå avtale om innleie ved arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat). For virksomheter som har tariffavtale med store fagforeninger (fagforeninger med innstillingsrett) er det i tillegg mulig å leie inn ansatte ved arbeid av midlertidig karakter etter tidsavgrenset avtale med de tillitsvalgte. Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt direkte i innleiebedriften.

Arbeidstilsynet om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Arbeidstilsynet – finn godkjente bemanningsforetak i ditt område

Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse, som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt

Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse, som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt er tillatt. Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Med "klart avgrenset prosjekt" menes at arbeidet som skal utføres av den innleide i art skiller seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med. Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter denne bestemmelsen når tillitsvalgte ber om det.

Innleie av helsepersonell

Innleie av helsepersonell fra bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som det er tillatt midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter. Det er et krav at innleien er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter denne bestemmelsen når tillitsvalgte ber om det.

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold

For innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold gjelder et totalforbud. 

Med bygningsarbeid menes:
1. oppføring av bygninger
2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid
3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer
4. riving, demontering, ombygging og istandsetting
5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende
6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass
7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

Krav på fast stilling etter langvarig innleie

Arbeidstaker som har vært sammenhengende utleid fra bemanningsforetak til en innleier i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier. Dette innebærer blant annet at reglene om oppsigelse gjelder etter tre år.

Opplysningsplikt til bemanningsforetak og egne tillitsvalgte

Når dere leier inn arbeidskraft må dere skriftlig gi opplysninger til bemanningsforetaket om
- arbeidstidens lengde og plassering
- overtidsarbeid
- pauser og hvileperioder
- nattarbeid
- ferie, feriepenger, fridager og godtgjørelse
- lønn og utgiftsdekning
- ansattegoder

De tillitsvalgte kan be om dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og bemanningsforetaket.

Avklare ansvar for HMS og rutiner

Som innleier må dere sammen med bemanningsforetaket avklare hvem som har ansvaret for de ulike delene av HMS på arbeidsplassen. Innleier skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette inkluderer nødvendig opplæring for å sikre at den innleide har nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger.

Solidaransvar for innleid arbeidstaker

Hvis bemanningsforetaket ikke vil eller kan betale det den innleide arbeidstakere har krav på, står dere som innleiebedrift ansvarlig for å betale dette. Arbeidstaker må fremme kravet skriftlig til innleier innen tre måneder etter manglende utbetaling av lønn, feriepenger eller godtgjøringer.

Drøfting av bruken av innleid arbeidskraft

Som arbeidsgiver skal du minst en gang i året drøfte bruken innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling med de tillitsvalgte. Både grunnlaget, omfanget og konsekvenser for arbeidsmiljøet skal være tema. De tillitsvalgte må få dokumentasjon som er nødvendig for å kunne drøfte dette.

Innleie av arbeidskraft fra produksjonsbedrift

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedaktivitet, og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Noen ganger gjelder strengere krav.

Arbeidstilsynet om innleie av arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak

Konsekvenser av ulovlig innleie

Innleid arbeidstaker kan gå til sak og kreve fast ansettelse hvis dere ikke oppfyller kravene til å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra bemanningsforetak. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra innleier. Innleier kan bli pålagt å avslutte ulovlige innleieforhold, og kan få overtredelsesgebyr ved alvorlige brudd på regelverket.

Arbeidstilsynet om overtredelsesgebyr

Åpne kontaktskjema