Minstelønn og fastsettelse av lønn

I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. Mange virksomheter er imidlertid bundet av tariffavtaler som regulerer hvilken lønn som kan avtales, og for enkelte bransjer finnes det gitte minstelønnssatser.


Fastsettelse av lønn

Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn.

Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage.

I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn.

Omregning av lønn

Hvordan årslønn skal omregnes til timelønn, dagslønn, ukelønn eller månedslønn er ikke lovfestet.

Dette er en vanlig fremgangsmåte ved omregning av lønn for arbeidstaker som jobber 37,5 timer per uke mandag - fredag:

- Månedslønn = Årslønn/12
- Ukelønn = Årslønn/52
- Dagslønn = Årslønn/260
- Timelønn = Årslønn/1950

Andre beregningsmåter kan være fastsatt i tariffavtaler eller andre avtaler.  

Minstelønn

Flere bransjer har minstelønnssatser. Disse gjelder for alle som utfører arbeid i de aktuelle bransjene. Grunnlaget for minstelønnssatsene er "Lov om allmenngjøring av tariffavtaler med forskrifter" (allmenngjorte tariffavtaler). Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes. Ved brudd på reglene kan tilsynet gi virksomheten pålegg om etterbetaling, tvangsmulkt, stanse arbeidet eller anmelde forholdet til politiet.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler

Følgende bransjer har lovregulert minstelønn (allmenngjorte tariffavtaler):

Arbeidstilsynet om minstelønn

Overtidsbetaling

Ved overtid (arbeid ut over alminnelig arbeidstid) skal det betales et tillegg på minimum 40 prosent i tillegg til den vanlige lønnen.

Solidaransvar for oppdragsgivere

Solidaransvar for oppdragsgivere innebærer at den som setter ut et oppdrag (leverandører og underleverandører) eller leier inn arbeidstakere, står ansvarlig for at alle som utfører arbeid i forbindelse med oppdraget får den lønnen og de arbeidsvilkår de har krav på. Solidaransvaret gjelder i alle bransjer hvor det er lovregulert minstelønn. Dette betyr at alle oppdragsgivere i en kontrakts-kjede har forpliktelser overfor arbeidstakere lengre ned dersom de ikke får utbetalt den lovpålagte minstelønnen fra sin arbeidsgiver.

Arbeidstilsynet om solidaransvar for oppdragsgivere

Allmenngjøringsloven om solidaransvar for oppdragsgivere

 

Likebehandling av innleide fra bemanningsforetak

Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt direkte i innleiebedriften (likebehandlingsprinsippet). Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at dette skjer, men likebehandlingsprinsippet medfører også plikter for den som leier inn arbeidstakeren.

Arbeidstilsynet om likebehandling av arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven om opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Likelønnsbestemmelsen

Kvinner og menn som arbeider i samme virksomhet har etter likestillings- og diskrimineringsloven rett til lik lønn for samme arbeid og for arbeid av lik verdi. Du kan heller ikke lønnsmessig forskjellsbehandle på bakgrunn av etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk syn (arbeidsmiljøloven).

Likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsmiljøloven om vern mot diskriminering

Informasjons- og påseplikt

Virksomheter som benytter entreprenører eller underleverandører har plikt til å bidra til at lønns- og arbeidsvilkår som følger av de allmenngjorte tariffavtalene blir overholdt. Denne plikten til å informere entreprenører og underleverandører, og plikten til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves retter seg mot bestillere, hovedleverandører, underleverandører og tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet om påseplikt etter allmenngjøringsloven

Allmenngjøringsloven om informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Åpne kontaktskjema