Fast eller midlertidig ansettelse

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å ansette midlertidig eller benytte innleid arbeidskraft.


Fast ansettelse er hovedregelen

Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang, og at reglene om opphør av arbeidsforhold gjelder. Det skal fremkomme i arbeidsavtalen hvor mye arbeidstaker skal arbeide (for eksempel ved angivelse av stillingsprosent).

Oversikt over mulighetene for fast ansettelse/midlertidig ansettelse/innleie

Type tilknytning Hovedtrekk Hjemmel
Fast ansettelse Hovedregelen Arbeidsmiljøloven § 14-9
Midlertidig ansettelse Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås: Arbeidsmiljøloven § 14-9 a-e
- a) når arbeidet er av midlertidig karakter -
- b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) -
- c) for praksisarbeid -
- d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV -
- e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten -
Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak Som hovedregel tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter bokstav b-e over. Arbeidsmiljøloven § 14-12
Innleie av arbeidstakere fra andre foretak Tillatt på visse vilkår når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Arbeidsmiljøloven § 14-13
Bruk av selvstendige konsulenter Kan grense mot innleie/ansettelse. Må gjøres konkret vurdering. Arbeidsmiljøloven § 14-13 og Folketrygdloven § 1-10

Når er midlertidig ansettelse lov?

Midlertidig ansettelse må være nødvendig, behovet må være midlertidig, og den midlertidige ansettelsen må ikke være for langvarig. Både forskjeller i arbeidets art (som skiller seg fra det ordinære), og markerte forskjeller i arbeidsmengde kan gi grunnlag for midlertidig ansettelse. Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal komme frem av arbeidsavtalen.

Eksempel på tilfeller som kan gi grunnlag for midlertidig ansettelse fordi arbeidet er av midlertidig karakter:

  • kortvarige topper i arbeidsmengden
  • midlertidig ansettelse i påvente av søkere med særlige formelle kvalifikasjoner som kreves for stillingen
  • sesongsvingninger

Arbeidstilsynet om midlertidig ansettelse

Krav på fast stilling etter langvarig midlertidig ansettelse

Arbeidstaker som er midlertidig ansatt vil ha krav på fast stilling ved ansettelse i mer enn tre år. Et arbeidsforhold kan tolkes som sammenhengende selv om det mindre avbrudd mellom flere midlertidige ansettelsesforhold. Ved midlertidige ansettelser som ble inngått før 1. januar 2024, begrunnet i at arbeidet er av midlertidig karakter, har arbeidstaker krav på fast ansettelse dersom arbeidsforholdet varer lenger enn fire år. 

Arbeidstilsynet om hvor lenge en midlertidig ansettelse kan vare

Ekstrahjelp (tilkallingsvikarer)

Ved bruk av ekstrahjelp/tilkallingsvikarer/tilkallingshjelp må man ha en avtale i bunn. Tilkallingsvikarer er midlertidig ansatt for det enkelte oppdrag. Det er kun tillatt å benytte tilkallingshjelp i den grad behovet omfattes av reglene om midlertidig ansettelse. I utgangspunktet er det mulig å benytte denne type avtaler for å ta unna topper i arbeidsbelastningen.

Rett til fast ansettelse ved brudd på reglene

Ved brudd på reglene om midlertidig ansettelse, skal retten, dersom arbeidstaker krever dette, normalt fastslå at arbeidstakeren har et fast arbeidsforhold. Arbeidstakeren vil kunne kreve erstatning fra arbeidsgiver.

Drøfting av bruken av midlertidig ansettelse

Som arbeidsgiver skal du minst en gang i året drøfte bruken av midlertidig ansettelse samt bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling med de tillitsvalgte. Både grunnlaget, omfanget og konsekvenser for arbeidsmiljøet skal være tema. Tvister om utvidet stilling eller fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Tvisteløsningsnemda

Innleie av arbeidstakere

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast i virksomheten de jobber i. På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å benytte innleid arbeidskraft.

Innleie av arbeidskraft

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Åpne kontaktskjema