Kjemikaliedeklarering til produktregisteret (Mdir-007)

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Finn skjemaet på skjema.produktregisteret.no

Om denne tjenesten

Deklarering av kjemikalier skal skje senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Fristen for årlig rapportering av faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år for sine deklareringspliktige kjemikalier fastsettes av Miljødirektoratet og annonseres på Miljødirektoratets hjemmeside.

Tjenesten brukes ved deklarering av produksjon eller import av fareklassifiserte kjemikalier, biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver.

Den som er registrert som daglig leder, styreleder, innehaver eller kontaktperson i NUF i Enhetsregisteret har tilgang til tjenesten.

De kan delegere enkeltrettigheten på tjenesten til andre kollegaer på den aktuelle virksomheten (dvs. bedrifts-/undernummer), og eventuelt også til andre som skal rapportere på vegne av virksomheten.

Mangler du denne enkeltrettigheten må du få noen til å delegere den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Rapporteringsordningen er hjemlet i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge.

Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Miljødirektoratets rapporteringstjeneste for produktdeklarering retter seg mot produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger.  Virksomheten bruker tjenesten til løpende rapportering av kjemikalier og årlig rapportering av produsert, importert og eksportert mengde.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tjenesten kan rettes til Miljødirektoratet:

Produktregisteret.

Telefon: 03400 / 73 58 05 00

eller

Svartjenesten - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Åpne kontaktskjema