Hendelser knyttet til storfehold skal rapporteres til Husdyrregisteret. Storfeprodusenter har plikt til å rapportere inn alle hendelser.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Krav til rapportering til individregister for storfe

Følgende hendelser skal rapporteres til storferegisteret:

- Nyfødt dyr merket første gang

- Alle overføringer av storfe inn og ut av dyrehold (kjøp, salg, levering til slakt, import, eksport, samt dyr gått inn/ut av besetning av andre årsaker.)

Storfeholdere som ikke er medlemmer av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen.

Alle storfehold finner oversikt over sine storfe og rapporteringspliktige hendelser som er rapportert.

Småfehold kan etablere dyreholdjournal her.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

FOR 2002-09-03 nr 970: Forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr

FOR 2005-11-30 nr 1356: Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

Tjenesten erstatter deler av Husdyrregisteret

  • Individregisteret for storfe i Husdyrregisteret
  • Dyreholdjournal for småfe, sau og geit

 Følgende hendelser har egne skjema

  • skjema for årlig innrapportering av antall småfe
  • Flyttemelding for svin  mellom dyrehold
  • Tjenesten flytting av småfe mellom dyrehold er ny

Ved oppstart av nytt storfehold eller småfehold eller endringer i dyreholdene som ny/ombygd driftsbygning brukes skjemaet nytt eller endret dyrehold.

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema