Løyve for transport for funksjonshemmede

Skal du mot vederlag drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede, må ha løyve. Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet. 

Om denne tjenesten

Den særskilte løyvekategorien for transport for funksjonshemmede falt bort fra 1. november 2020, men det er fastsatt overgangsordninger. 

For løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet og som er gyldige på det tidspunkt når det nye regelverket trådte i kraft, gjelder til 1. november 2022.

For løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som var gyldige på det tidspunkt det nye regelverket trådte i kraft, gjelder til 1. november 2025.

Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om hvilke vedlegg som kreves.

Løyve gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede.

Løyve gis fortrinnsvis til drosjesentral, innehaver av drosjeløyve eller løyve for persontransport i rute med motorvogn.  Løyvet er behovsprøvd. Unntaksvis kan løyve gis annen søker som har særlige forutsetninger for å drive slik transport.
Ved utstedelse av løyvedokument eller duplikatdokument skal søkeren betale et behandlingsgebyr til løyvemyndigheten som tilsvarer fire ganger rettsgebyret.

Løyvemyndigheten bestemmer hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. Virksomheten skal drives fra det sted som er fastsatt i løyvet.

Motorvogn spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede skal være merket med spesielt adkomstsymbol for funksjonshemmede.

Det er bare tillatt å utføre transport av personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må nytte slik motorvogn som nevnt i yrkestransportforskriften § 1 bokstav e, og ledsagere for disse.

Løyvehaveren skal først og fremst dekke behovet for transport innenfor sitt løyvedistrikt. Det er tillatt å utføre oppdrag til et hvilket som helst sted innen eller utenfor løyvedistriktet og tilbake til dette. 

Krav til søker:

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge, 
  • har god vandel, 
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse,
  • har tilfredsstillende økonomisk evne.

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve.

Selskaper:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige leder fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi. 

Gebyr:

Yrkestransportforskriften § 12 viser de til enhver tid gjeldende gebyrer for behandling av søknad om løyve.

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), § 12

 

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema